login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
 Nieuws
Inschrijvingsmodaliteit Instructions pour vous inscrire avant 15/07/2020: 06-07-2020

 

Instructies om in te schrijven voor 15/07/2020:

1.       U komt persoonlijk naar mijn adres en draagt een mondmaster.

2.       U brengt alles (inschrijfblad en gegevens van uw spelers) mee en rekent af.

3.       U telefoneert 1 uur op voorhand naar 012/217709 of 0475/977224 om te zien of ik thuis ben, zo loopt het nooit verkeerd. (geen afspraken dagen op voorhand)

4.       Voor clubs die vorig seizoen ingeschreven waren en zich dit seizoen inschrijven in hetzelfde lokaal is er tegemoetkoming en zal het 65 euro zijn + 5 euro per speler.

5.       Voor alle andere en nieuwe clubs blijft de inschrijving hetzelfde als vorig seizoen 80 euro + 5 euro per speler.

6.       Het inschrijfblad moet volledig ingevuld zijn met alle gevraagde info. Info achterna sturen kan niet.

7.       Een inschrijving is pas geldig als alles binnen is, binnen de gevraagde termijn. U kunt dit controleren als uw clubnaam verschijnt online bij de knop “clubadressen”. Staat die er niet betekent dit dat niets of nog niet alles binnen is (en uw club dus nog niet ingeschreven is), en neemt u best contact op met mij.

8.       Alles opsturen kan naar volgend adres : HAUBEN MAURICE

Genendries 23 bus 1

3770 MILLEN ( Riemst)

 

Instructions pour vous inscrire avant 15/07/2020:

 

1.Vous venez personnellement à mon adresse et portez un maître bouche.

2. Vous apportez tout (fiche d'inscription et coordonnées de vos joueurs)    et payez.

3.Vous appelez 012/217709 ou 0475/977224 1 heure à l'avance pour voir si je suis à la maison, donc ça ne va jamais mal. (pas de rendez-vous jours à l'avance)

4. Pour les clubs qui se sont inscrits la saison dernière et s'inscrivent cette saison dans la même salle, il y a une compensation et ce sera 65 euros + 5 euros par joueur.

5. Pour tous les autres clubs et les nouveaux clubs, l'inscription reste la même comme la saison dernière,  à 80 euros + 5 euros par joueur.

6. La fiche d'inscription doit être complétée avec toutes les informations demandées.

7. Une inscription n'est valable qu'une fois que tout a été reçu, dans le délai demandé. Vous pouvez vérifier cela si le nom de votre club apparaît en ligne sur le bouton «clubadressen». Si ce n'est pas le cas, cela signifie que rien ou tout n'a pas encore été reçu (et votre club n'est pas encore inscrit), merci de me contacter.

8. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante: HAUBEN MAURICE

Genendries 23 box 1

3770 MILLEN (Riemst)

 
Inschrijvingen kunnen beginnen!! Les inscriptions peuvent commencer !! 02-07-2020

Inschrijvingen kunnen beginnen!!

Inschrijven VOOR 15/07/2020 !

Les inscriptions peuvent commencer !!

Inscrire AVANT 15/07/2020 !

Volgens de laatste berichten en uit analyse van alle instructies gegeven door de veiligheidsraad en op de verschillende websites van overheid en fod-economie zal er kunnen gespeeld worden vanaf (voorlopig) september met in acht name van :

1.      Spelen met mondmasker omdat de 1,50m afstandsregel niet gerespecteerd kan worden

2.      Spelen met handvatbescherming (wraps of handschoen) en/of ontsmetten van het handvat na ieder gebruik. Ook ontsmetten ook na het verwijderen van de wrap. Er kan dus ook gespeeld worden zonder handvatbescherming mits grondige ontsmetting na gebruik.

3.      Geen supporters langs het apparaat.

 

Selon les derniers rapports et l'analyse de toutes les instructions données par le conseil de sécurité et sur les différents sites Internet du gouvernement et de fod-économie, il sera possible de jouer à partir de septembre (provisoire), en tenant compte:

1. Jouez avec un masque buccal car la règle des 1,50 m de distance ne peut pas être respectée

2. Jouer avec la protection de la poignée (wraps ou gants) et / ou désinfecter la poignée après chaque utilisation. Désinfectez également même après avoir retiré le wraps. Il est donc également possible de jouer sans protection de poignée, à condition qu'il soit parfaitement désinfecté après utilisation.

3. Aucun supporteur le long de l'appareil.

 
Tafelvoetbal en antwoord van veiligheidsraad 01-07-2020

Deze mail stuurde ik op 30.06.2020 naar de veiligheidsraad van het ministerie!

 

Van: Maurice Hauben <maurice_hauben@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 15:13
Aan: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Onderwerp: Opstart tafelvoetbalcompetitie in cafés

 

Geachte,

 

 

Wij moeten de tafelvoetbal competitie weldra opstarten in het café.

Waar moeten wij ons aan houden?

 

Ik stel voor dat er gespeeld wordt met mondmasker en handvatbeschermer. Aangezien er gespeeld wordt met 4 spelers die vrij dicht bij elkaar staan is de afstandsregel van 1.50m niet haalbaar.

Geen supporters rond de tafel!

Steeds dezelfde persoon die de nieuwe bal in het apparaat brengt.

Niet wisselen van kant.

 

Kan op deze manier de competitie veilig verlopen?

Ik heb deze vraag reeds gesteld aan dhr Marc Van Ranst doch tot heden geen antwoord gekregen. Kunnen jullie mij verder helpen a u b .

Dit is van toepassing voor een 500-tal cafés in België

 

Mvg Maurice Hauben

 

 

Dit is hun antwoord vandaag 01.07.2020.

 

Geachte heer,


Alvast bedankt voor uw mail.

 

In de generiek gids staat nog steeds "Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts, …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden
gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.

 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf

 

Dit gaat dus (voorlopig) niet voor tafelvoetbal

 

Indien u nog vragen heeft gelieve zeker onze site ook te bekijken die steeds nieuwe updates vertoont en het laatste nieuws dat aan de burgers gecommuniceerd wordt  :

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Koen

Infolijn coronavirus 

 

 
Nieuwe richtlijnen heropstart kicker/ 04-06-2020

Geachte tafelvoetbal- , club- en caféverantwoordelijken,

 

Zoals u misschien reeds vernomen heeft mag er voorlopig niet aan tafelvoetbal gedaan worden in het café. Zie hieronder letterlijk de tekst uit de beslissing van de veiligheidsraad.

“Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts,…) is niet toegelaten tot wanneer de overheid anders beslist.”

Tafelvoetbal valt dus hier ook onder, vooral in de punten na de komma (biljart, darts,…). 

Toch wil ik u vragen nu reeds het nodige te doen voor de vorming van uw tafelvoetbalclub omdat ik van mening ben dat wij in september (indien er geen tweede golf van besmettingen komt) mogen en kunnen opstarten met onze competitie met de inachtneming van de voorwaarden : spelen met mondmasker en master wraps of handschoenen . De inschrijvingen kunnen en moeten dus zeker voor 15 juli in orde gebracht worden om de reeksvorming en de kalender tijdig rond te krijgen.

Stel uw club dus zo snel mogelijk samen en doe de inschrijving tussen 1 juli en 15 juli. Bellen op voorhand is dus zeker nodig om met u te bespreken hoe dit in zijn werk zal of kan  gaan ook voor mijn veiligheid. ( 012/217709 en/of 0475/977224 bellen tussen 9u en 20u.)

 

 

Bereidt uw leden ook reeds voor op een onvermijdelijke vervroeging van het aanvangsuur!

 Alvorens alles definitief vast te leggen hoe er gespeeld moet worden wachten wij tot 15/08!!!!

 

 

 

 

 

 

Chers gérants de kicker, de clubs et de cafés,

 

Comme vous l'avez peut-être entendu, le kicker ne peut pas être joué dans le café pour le moment. Voir littéralement le texte de la décision du Conseil de sécurité ci-dessous.

"L'utilisation de jeux collectifs présents dans la buvette (billard, fléchettes, ...) n'est pas autorisée tant que le gouvernement n'en aura pas décidé autrement".

Le kicker relève donc également de cela, notamment dans les points après la virgule (billard, fléchettes, ...).

Cependant, je voudrais vous demander de prendre les mesures nécessaires pour former votre club de kicker maintenant, car je pense qu'en septembre (s'il n'y a pas de deuxième vague d'infections), nous pouvons et pouvons commencer notre compétition dans les conditions suivantes: jouer avec un masque buccal et des master wraps ou des gants. Les inscriptions peuvent et doivent être organisées avant le 15 juillet pour finaliser les séries et le calendrier.

Alors rassemblez votre club le plus tôt possible et inscrivez-vous entre le 1er juillet et le 15 juillet. Il est donc absolument nécessaire d'appeler à l'avance pour discuter avec vous de la manière dont cela fonctionnera ou pourra fonctionner, également pour ma sécurité. (012/217709 et / ou 0475/977224 appelez entre 9h et 20h)

Une heure de début plus précoce est inévitable.

 
Hoe spelen indien we mogen herbeginnen? 23-05-2020

 

De enige optie, indien we mogen tafelvoetbal spelen, is verplicht spelen met een mondmasker en een master wraps over het handvat of spelen met een handschoen.

Misschien ook niet meer verwisselen van kant. Maar dan blijft nog het probleem van de bal, met de vingers uit de lade nemen. De ballen ontsmetten na iedere partij is bijna niet mogelijk. Een optie is de tafel vrij zetten, zo dat steeds dezelfde bal terug keert en iedereen speelt met zijn eigen bal.

 Ik heb de viroloog Prof. Marc Van Ranst gecontacteerd en wacht op een antwoord.

 

 

 

La seule option, si nous sommes autorisés à jouer au kicker, est de jouer avec un masque buccal et un master wraps sur la poignée ou de jouer avec un gant.

 

Peut-être plus de changer de côté. Mais alors le problème reste de sortir le ballon du tiroir avec vos doigts. Désinfecter les balles après chaque match est presque impossible. Une option consiste à libérer la table, afin que la même balle revienne toujours et que chacun joue avec sa propre balle. J'ai contacté virologue Dr.Marc Van Ranst et j'attends une réponse.

 
Belangrijk Important 25-04-2020

Belangrijk     Important

 

 

Genomen beslissing voor onze regio : CBKregio-oost.be

Met op één regio na is er beslist dat :

 

1.      De competitie 2019/20020 wordt volledig stopgezet.

2.      Er wordt geen kampioen gekroond omdat die nog in veel reeksen niet gekend is.

3.      Er wordt dus ook geen prijsuitreiking georganiseerd.

4.      De Belgische Kampioenschappen gaan niet door maar verschuiven naar volgend jaar.

5.      West-Vlaanderen zal in 2021 ook deze kampioenschappen organiseren.

6.      De clubs kunnen nu reeds het nodige beginnen doen voor hun inschrijving 2020/2021. Tijdig hieraan beginnen is noodzakelijk, om te kunnen opstarten in september.

7.      Er zullen geen stijgers of dalers worden aangeduid, maar iedere club zal in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de reeksvormingen, in dezelfde reeks en afdeling blijven.

Transfers van spelers zijn en blijven mogelijk.

Er zal bij de nieuwe reeksvorming nog altijd de mogelijkheid blijven bestaan dat clubs stijgen of dalen, naargelang de noodzaak en/of het resultaat in het voorbije afgebroken seizoen (en/of rekening houdend met nieuwe aangeworven spelers en hun ranking), om fatsoenlijke reeksen te vormen,  daarbij zorgend voor zo klein mogelijke verplaatsingen.

Mocht de corona maatregel vooral voor het cafe nog langer roet in het tafelvoetbal-eten blijven strooien, kan het zijn dat er overgeschakeld wordt naar reeksen van 10 clubs of zelfs 8, om een competitie voor 2020/2021 mogelijk te maken.

Ook de individuele ranking blijft ongewijzigd (uitgezonderd rechtzettingen of dwingende aanpassingen.)

    

 

Décision prise pour notre région: CBKregio-oost.be

À l'exception d'une région, il a été décidé que:

 

1. Le compétition 2019/20020 sera définitivement arrêté.

2. Aucun champion n'est couronné car il n'est pas connu dans de nombreuses séries.

3. Par conséquent, aucune cérémonie de remise de prix n'est organisée.

4. Les Championnats de Belgique sont annulés mais seront reportés à l'année prochaine.

5. La Flandre occidentale organisera également ces championnats en 2021.

6. Les clubs peuvent déjà commencer à faire les choses nécessaires pour leur inscription 2020/2021. Il faut le démarrer à temps pour pouvoir démarrer en septembre.

7. Aucun élévateur ou abatteur ne sera indiqué, mais chaque club, dans la mesure du possible, compte tenu de la formation des séries, restera dans la même série et division.

Les transferts des joueurs sont et restent possibles.

Avec la formation de nouvelles séries, la possibilité continuera de monter ou descendre, selon le besoin et / ou le résultat de la dernière saison avortée (et / ou en tenant compte des nouveaux joueurs recrutés et de leur classement), pour effectuer des déplacements aussi petits que possible.

Si la mesure corona continue de jeter une clé dans les œuvres de baby-foot, en particulier pour le café, il se peut qu'il y ait un passage à une série de 10 clubs ou même 8, pour rendre possible une compétition pour 2020/2021.

Le classement individuel reste également inchangé (à l'exception des corrections ou des ajustements convaincants.)

 
Overlijden 12-04-2020

 

Ik heb het droevige nieuws ontvangen dat Marc Tobback,  kapitein van KC United op 9/04/2020 overleden is.

Vanwege CBK willen wij onze innige deelneming betuigen aan zijn familie.

 

 
Opgelet! Attention! 10-03-2020

Door de corona dreiging!

De Limburgse kampioenschappen van 13/03 en 20/03 zijn afgelast.

De nieuwe datums volgen later.

Na grondige informatie zijn we tot de conclusie gekomen als volgt:

Het is niet verantwoord om sport te beoefenen op minder dan één meter afstand van elkaar. Daarom vinden wij het nodig om alle tafelvoetballers op te roepen om hun gezond verstand te gebruiken, om via tafelvoetbal het coronavirus niet te verspreiden.

Het coronavirus is gevaarlijker dan dat men beweert.

Geef gevolg aan deze oproep en speel de volgende weken geen tafelvoetbal in kleine gesloten ruimte.

Neem deze waarschuwing ernstig voor uzelf maar vooral ook voor uw omgeving en familie. Praat er ook over met uw leden.

 

Het virus doorgeven via de handvaten is evident. Was uw handen. DOE DIT GRONDIG MET ZEEP.

À cause de la menace corona!

Les championnats limbourgeois des 13/03 et 20/03 ont été annulés.

Les nouvelles dates suivront plus tard.

 

 

Après des informations approfondies, nous sommes arrivés à la conclusion suivante:

Il n'est pas responsable de pratiquer des sports à moins d'un mètre d'intervalle. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'appeler tous les joueurs de baby-foot à faire preuve de bon sens afin de ne pas propager le coronavirus via le baby-foot.

Le coronavirus est plus dangereux que les gens ne le disent.

Suivez cet appel et ne jouez pas au baby-foot dans un petit espace fermé pour les prochaines semaines.

Prenez cet avertissement au sérieux pour vous-même, mais surtout pour votre environnement et votre famille. Parlez-en également avec vos membres.

La transmission du virus à travers les poignées est évidente. Lavez-vous les mains. FAITES CE SON AVEC DU SAVON.

 
Opgelet! Attention! Corona virus maatregel! 05-03-2020

Opgelet! 

Door de panieksituatie ontstaan door het “corona virus” zijn er vele mensen die zich niet gerust voelen om in openbare plaatsen te komen. Dit is zeer begrijpelijk.

Daarom heb ik beslist  dat clubs, hun wedstrijd van vrijdag 6/03/2020, mogen uitstellen naar een later te bepalen datum.

Betrokken club dient echter wel zijn tegenstrever hiervan tijdig op de hoogte te brengen om onnodige verplaatsingen te vermijden.

Zieke spelers (grieperige) worden gevraagd thuis te blijven

De tegenpartij kan het uitsel niet weigeren!

 

Attention!

En raison de la situation de panique causée par le "virus corona", il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à l'aise pour aller dans les lieux publics. C'est très compréhensible.

C'est pourquoi j'ai décidé que les clubs peuvent reporter leur match du vendredi 6/03/2020 à une date à déterminer ultérieurement.

Cependant, le club impliqué doit informer par son adversaire en temps utile.

Les joueurs malades (grippe-like) seront invités à rester à la maison

L"adversaire ne peut pas refuser

 

 

Mvg Maurice Hauben

 
Overlijden 25-02-2020

De tafelvoetbal verliest een groot icoon.

Maurice Stevens geb. 13/10/1947 is gisteren overleden.

Hij was 2 maal Belgisch Kampioen. In 1974 met Dewalleffe Florent en in 1976 met Vanseer Marcel.

Le football de table perd une grande icône.
Maurice Stevens né le 13/10/1947. Il est mort hier.
Il a été champion de Belgique deux fois. En 1974 avec Dewalleffe Florent et en 1976 avec Vanseer Marcel.

 
Adreswijziging club DE BUIS 22-02-2020

Adreswijziging  /  Changement d'adresse

Club DE BUIS 3A speelt voortaan op nieuw adres wegens sluiting cafe;

nieuw adres:

nouvelle adresse:  STAAFS CAFE

                             ROESTRAAT 12

                             3670 GRUITRODE

 
Kampioenschap van Belgiƫ / Championat de belgique 20-02-2020

 

Kampioenschappen van België         Championat de Belgique

Datums/Dates : 20/06 ; 21/06 ; 27/06 en/et 28/06

Adres:  Zaal Cultureel Centrum De Ster

             Engelstraat , 54

            Ichtegem

 

 
algemeen forfait van De Spikkels 24-01-2020
Wegens 3 forfaits wordt de ploeg De Spikkels 3D uit competitie genomen!

De Spikkels 3D  algemeen forfait!

 
Lottrekking van aale bekers Tirage de toutes les coupes 23-01-2020

   Lottrekking Bekers   07/02/2020     loting gedaan door Alain Windmolders

                                                              

 

Afd

CLUB

GEMEENTE

 

 

 

 

 

 

BEKER  VAN DE REGIO OOST

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

07/02

03/04

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

DE BEKKER

STEIN  (Nederland)

1A

BANZAI

HERSTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE BEKER 

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

07/02

03/ 04

1A

K.T.O.

MEENSEL-KIEZEGEM

1A

BOERENHOF

MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAAL VAN

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

07/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C

DE ROXY

MEENSEL-KIEZEGEM

 

vrij

 

 

 

2A

MIMO SHOOTERS

ZONHOVEN

2A

THE SHOOTERS

MEEUWEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE SCHAAL.

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

07/02

 

2B

WST

SPOUWEN

 

vrij

 

 

 

2B

LIQUIDOSHOOTERS

HEERS

2B

THE CREW

ST TRUIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEE VAN

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

07/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3F

BIERHOF TVC

SPALBEEK

3C

PDTG BAR ABAS

WAREMME

 

 

3B

HUKSKE 05 (‘t)

DIEPENBEEK

 

vrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE TROFEE.

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

07/02

 

3B

SMIDJEBOYS

MUNSTERBILZEN

 

vrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

DE TREFFERS NEERPE

NEERPELT

3F

DEN IJZER

HERSELT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKAAL

REGIO OOST

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

07/02

03/04

 

 

 

 

 

 

 

 

3C

TALLEKES

SLUIZEN

3F

THE SIDEKICKS

HASSELT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE BOKAAL

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

07/02

03/04

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

MEMORIES

MONTENAKEN

3F

BIERHOFBOYS

SPALBEEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lottrekking alle bekers/tirage de toutes les coupes 24-12-2019

Lottrekking Bekers   17/01/2020     loting gedaan door Stefanie Meyen

                                                                

 

Afd

CLUB

GEMEENTE

 

 

 

 

 

 

BEKER  VAN DE REGIO OOST

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

20/12

17/01/20

1A

BANZAI

HERSTAL

1A

STAAFSHOOTERS

GRUITRODE

 

 

1A

DE BEKKER

STEIN  (Nederland)

 

Vrij-bye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE BEKER 

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

20/12

17/01/20

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

DREAM TEAM

HEERS

1A

K.T.O.

MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

1A

BOERENHOF

MEENSEL-KIEZEGEM

 

Vrij-bye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAAL VAN

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

17/01

 

2A

THE SHOOTERS

MEEUWEN

2B

L’UNION

HERSTAL

 

 

2C

DE ROXY

MEENSEL-KIEZEGEM

2C

KICK OFF

HALEN

 

 

2A

MIMO SHOOTERS

ZONHOVEN

 

vrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE SCHAAL.

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

17/01

 

2B

WST

SPOUWEN

2C

CAFEEKE (‘t)

BALEN (HULSEN)

 

 

2B

LIQUIDOSHOOTERS

HEERS

2B

COSMOS

SPOUWEN

 

 

2B

THE CREW

ST TRUIDEN

 

vrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEE VAN

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

17/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3F

BIERHOF TVC

SPALBEEK

3F

THE ROADRUNNERS

HEUSDEN ZOLDER

 

 

3E

MOKKEBOYS

SCHERPENHEUVEL

3B

HUKSKE 05 (‘t)

DIEPENBEEK

 

 

3C

NARCOTICS KC

HEERS

3C

PDTG BAR ABAS

WAREMME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE TROFEE.

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

17/01

 

3B

SMIDJEBOYS

MUNSTERBILZEN

3E

DE MENNEKES T-W

TIELT-WINGE

 

 

3F

DEN IJZER

HERSELT

3D

THE WIZARDS

MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

3A

DE TREFFERS NEERPE

NEERPELT

 

vrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKAAL

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

17/01

 

3F

THE SIDEKICKS

HASSELT

3A

DE OETER

OPOETEREN

 

 

3A

DE BUIS

REPPEL

3C

TALLEKES

SLUIZEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE BOKAAL

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

17/01

 

3F

BIERHOFBOYS

SPALBEEK

 

 Vrij

 

 

 

3D

MEMORIES

MONTENAKEN

3B

CENTRUM

HOUTHALEN-OOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLE BEKERLOTTREKKINGEN / TOUTES LES TIRAGES 07-12-2019

Lottrekking Bekers   20/12/2019     Lottrekking gedaan door Andries Eddy en Lemmens Tom.

                                                                 

 

Afd

CLUB

GEMEENTE

 

 

 

 

 

 

BEKER  VAN DE REGIO OOST

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

20/12

17/01/20

1A

BANZAI

HERSTAL

1A

STAAFSHOOTERS

GRUITRODE

 

 

1A

DE BEKKER

STEIN  (Nederland)

 

Vrij-bye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE BEKER 

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

20/12

17/01/20

 

 

 

 

 

 

 

 

1A

DREAM TEAM

HEERS

1A

K.T.O.

MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

1A

BOERENHOF

MEENSEL-KIEZEGEM

 

Vrij-bye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPGELET !!!

 

ATTENTION!!!

 

 

 

 

SCHAAL VAN

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

20/12

 

2A

THE SHOOTERS

MEEUWEN

 

 

 

 

 

2A

MIMO SHOOTERS

ZONHOVEN

2C

GALACTICOS

DIEST

 

 

2C

DE ROXY

MEENSEL-KIEZEGEM

2B

PDTG STOEMP

WAREMME

 

 

2C

KICK OFF

HALEN

2B

HUKSKE TVC

DIEPENBEEK

 

 

2B

L’UNION

HERSTAL

2A

JUST DER NEFFE

ST HUIBRECHTS-LILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE SCHAAL.

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

20/12

 

2B

WST

SPOUWEN

2C

MERRET GUTS

HAM

 

 

2C

CAFEEKE (‘t)

BALEN (HULSEN)

2B

REAL CHENAY KC

OUPEYE

 

 

2A

THE LIONS 2

BOCHOLT

2B

THE CREW

ST TRUIDEN

 

 

2C

EMMABOYS

GEETBETS

2B

LIQUIDOSHOOTERS

HEERS

 

 

2B

COSMOS

SPOUWEN

 

Vrij-bye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEE VAN

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

20/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3E

FARAO

LEUVEN

3F

THE ROADRUNNERS

HEUSDEN ZOLDER

 

 

3E

MOKKEBOYS

SCHERPENHEUVEL

3D

BERGSHOTTERS

DRIESLINTER

 

 

3B

HUKSKE 05 (‘t)

DIEPENBEEK

3A

TF STING

GENK

 

 

3C

NARCOTICS KC

HEERS

3E

SHARPHILLBOYS

MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

3B

SNOOKER SPORTS

MAASMECHELEN

3F

BIERHOF TVC

SPALBEEK

 

 

3C

PDTG BAR ABAS

WAREMME

3F

THE AVENGERS

PAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE TROFEE.

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

20/12

 

3E

DE MENNEKES T-W

TIELT-WINGE

3D

DE PLATZ

LINTER

 

 

3B

SMIDJEBOYS

MUNSTERBILZEN

3D

ALK SHOOTERS

ALKEN

 

 

3D

THE WIZARDS

MEENSEL-KIEZEGEM

3B

DE GROENTJES

BORGLOON

 

 

3A

DE BONGERD

BREE

3F

DEN IJZER

HERSELT

 

 

3B

JENGSKE

BILZEN

3A

DE TREFFERS NEERPE

NEERPELT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKAAL

REGIO OOST

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

20/12

 

3F

THE SIDEKICKS

HASSELT

3D

LOEKABOYS

GEETBETS

 

 

3A

DE BUIS

REPPEL

3C

DE KNOKCLUB

TONGEREN

 

 

3C

TALLEKES

SLUIZEN

3A

SONJATEAM

NEEROETEREN

 

 

3A

DE OETER

OPOETEREN

 

Vrij-bye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLE BOKAAL

Rechtstreekse uitschakeling

 

Elimination direct

 

20/12

 

3F

BIERHOFBOYS

SPALBEEK

3E

TEAM TER LINDE

GLABBEEK

 

 

3B

CENTRUM

HOUTHALEN-OOST

3F

DA VINI

HOUTHALEN

 

 

3E

SPORTLOK.KAPELLEN

KAPELLEN

3D

MEMORIES

MONTENAKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merret Guts verhuist van lokaal!! 25-10-2019

Lokaalverandering!!!!

Merret Guts 2C  verhuist van lokaal naar Cafe 't dorp  Heldenplein 49   in Ham!

Er worden hierdoor wedstrijden omgedraaid van Azrael in 3F en van Ultra's in 2C!

 
Alle uitslagen Open dubbelspel 19-10-2019

 

  Kampioenschappen regio Oost "Open dubbelspel" 18,10,2019 te Wellen    
             
             
Finale reeks          
1 Coninx Peter D6060 STAAFSHOOTERS (1A) MICHAEL SMULDERS D7181 STAAFSHOOTERS (1A)
2 Terneus Steve D6614 ALL STARS (1A) Sven Appeltans D4104 THE BROTHERS (1A)
3 Lamrani Abdel Ali D9216 BANZAI (1A) Sven Dereze D0342 PDTG BADASS (1A)
4 BOON KRISTOF D8372 K.T.O. (1A) Bert Budenaerts D2663 K.T.O. (1A)
5 Windmolders Alain D3774 THE BROTHERS (1A) Tommy Ignoul D6242 THE BROTHERS (1A)
5 BARSI DAVY D8620 DREAM TEAM (1A) Steve Biets D4279 DREAM TEAM (1A)
             
Reeks 1            
Pos. Naam Lidnr Clubnaam Naam Lidnr Clubnaam
1 BARSI DAVY D8620 DREAM TEAM (1A) Steve Biets D4279 DREAM TEAM (1A)
2 Christoffels Gilbert D0052 HUKSKE TVC (2B) Evangelos Michelakis D0071 HUKSKE TVC (2B)
3 Boeckaerts Kenny D4206 HOFBOYS (2C) Yoo Chan Artois D7586 HOFBOYS (2C)
3 Plu Stefan D1985 DE ROXY (2C) Wim Van Hove D5302 DE ROXY (2C)
5 THIJS RIK D8323 THE LIONS 2 (2A) Marcel Gielen D2034 THE LIONS 2 (2A)
5 Janssen Eddy D0313 DE BONGERD (3A) Dirk Bamps D4025 DE BONGERD (3A)
5 Meacci Gianni D6989 L'UNION (2B) Said Ben Khelifa D8430 L'UNION (2B)
5 FLAVIANI DIMITRI D5424 WST (2B) DANIELE FLAVIANI D5215 WST (2B)
9 Lemmens Davy D8787 ALK SHOOTERS (3D) Davy Leysen D9644 ALK SHOOTERS (3D)
9 Aengeveld Stefan D5141 SONJATEAM (3A) Frank Cuppens D5503 SONJATEAM (3A)
9 Vandebosch Guido D2141 MERRET GUTS (2C) Marc Michiels D2166 MERRET GUTS (2C)
9 Preudhomme Georges D9513 PDTG BAR ABAS (3C) Morgane Bada D9553 PDTG BAR ABAS (3C)
9 Van Leeuw Nicolas D6401 DEN ENGEL DIEST (3F) Wesley Meulders D9538 DEN ENGEL DIEST (3F)
9 Van Wershoven Erik D6831 THE SHOOTERS (2A) Gunther Rijken D7732 THE SHOOTERS (2A)
9 Lenaerts Frank D6798 THE SIDEKICKS (3F) Jeroen Pauly D9433 THE SIDEKICKS (3F)
9 Rosier Kenneth D9399 TEAM TER LINDE (3E) Steven Jossa D9403 TEAM TER LINDE (3E)
17 KOCH MANFRED D9516 DE BEKKER (1A) LUVIC SLEGERS D9288 DE BEKKER (1A)
17 Hubrechts Eugene D6316 LIQUIDOSHOOTERS (2B) Kevin Breesch D4730 LIQUIDOSHOOTERS (2B)
17 Loockx Rob D7573 KATERFANATICS (1A) KEVIN VANUYTSEL D7372 KATERFANATICS (1A)
17 Smeets Ben D7950 INFINITEAM (3B) Gwen Sobkowiak D9595 INFINITEAM (3B)
17 FRANCO MARIO D3700 MEMORIES (3D) DAVID MELLAERTS D3644 MEMORIES (3D)
17 Gerarts Stefan D9529 DE OETER (3A) Dirk Hendrix D6595 DE OETER (3A)
17 MANSHOVEN JOHAN D0782 AMBIANCE TVC (3D) David Neven D3323 AMBIANCE TVC (3D)
17 HOLLON AN D7239 CENTRUM (3B) Erwin Surinx D6913 CENTRUM (3B)
17 Joris Davy D3924 BIERHOFBOYS (3F) Peter Windmolders D3772 BIERHOFBOYS (3F)
17 VRANKEN DANNY D7185 WANHOOP UNITED (3F) DANIEL REYNS D7190 WANHOOP UNITED (3F)
17 Frisson Sven D9580 DEN DRIES (3C) Arno Cosemans D9579 DEN DRIES (3C)
17 Andelhofs Joel D2352 ALL STARS (1A) Peter Claeskens D4306 ALL STARS (1A)
17 Vanhellemont Gert D6151 HOFBOYS (2C) Wim Denhaen D6554 HOFBOYS (2C)
             
Reeks 2            
1 Windmolders Alain D3774 THE BROTHERS (1A) Tommy Ignoul D6242 THE BROTHERS (1A)
2 Eliaerts Randy D9182 DE BEKKER (1A) Jeroen Kutaydin D6752 DE BEKKER (1A)
3 Tasdemir Kadir D7525 THE BROTHERS (1A) Nick Simons D2923 THE BROTHERS (1A)
3 LUWEL KEVIN D8646 ALKSTARS FC (2C) BO VANERUM D2471 ALKSTARS FC (2C)
5 Nieruch Jurgen D3299 DE MANNE (2A) Tony Stegen D0733 DE MANNE (2A)
5 Scherman Tommy D2712 KP 100 (3B) YANNIC SLEGERS D2714 KP 100 (3B)
5 Jacquemin Francis D4919 L'UNION (2B) Giuseppe Nicolosi D4823 L'UNION (2B)
5 Castro Kevin D4461 THE CREW (2B) Carlo Houbrechts D3211 THE CREW (2B)
9 VANMOL Kevin D0331 THE AVENGERS (3F) Tim Stockmans D7144 THE AVENGERS (3F)
9 Milazzo Dominique D9294 PDTG STOEMP (2B) Bernard Ravet D8952 PDTG STOEMP (2B)
9 Verluyten Tom D6167 CAFEEKE ('t) (2C) Raf Bartholomevis D4167 POEIKES (1A)
9 MOYAERTS ALAIN D3827 MEMORIES (3D) Ben Peetermans D9636 MEMORIES (3D)
9 THIJS STEFAN D1971 OS GELUK (3D) Kevin Willems D4768 OS GELUK (3D)
9 Claesen Jean-paul D2043 DEN DRIES (3C) Hristo Kellens D9578 DEN DRIES (3C)
9 Vanheeswijck Guido D0731 MIMO SHOOTERS (2A) Jan Mortelmans D3680 MIMO SHOOTERS (2A)
9 VANNIJLEN FILIP D4495 AMBIANCE TVC (3D) JOHNY SCHEPERS D1105 AMBIANCE TVC (3D)
17 Lenskens Bart D2353 HET COMPLOT (2A) Thomas Gonnissen D2654 HET COMPLOT (2A)
17 Smets Mario D9567 DE BENDE VAN ELLENDE (3D) Bart Toelen D4548 DE BENDE VAN ELLENDE (3D)
17 Gelaude Kristof D9534 EL ROMANTICO'S (3E) Bruno Bogaerts D9583 EL ROMANTICO'S (3E)
17 Andries Davy D6312 DE KLOEMP (2C) Bart Camps D6382 DE KLOEMP (2C)
17 SCHOEMANS HUGO D0637 KAFEEKE ('t) (3A) Kris Van Beylen D2499 KAFEEKE ('t) (3A)
17 RUYMEN ROBERT D0226 JENGSKE KC (3B) CYRIELLE LIJCOPS D0803 JENGSKE KC (3B)
17 VANDEWAL GEERT D7354 DE BONGERD (3A) Davy Vanderstegen D3435 DE BONGERD (3A)
17 Verstappen Arno D6716 SONJATEAM (3A) Ivan Medo D1342 SONJATEAM (3A)
17 Meertens Dietrich D0946 HET ZWUMBAD (3B) SANDY JANS D3786 HET ZWUMBAD (3B)
17 Elen Brandon D9556 PDTG BAR ABAS (3C) Francis Crisalli D4913 PDTG BAR ABAS (3C)
17 Vranken Kenneth D2935 DREAM TEAM (1A) Joel Dessart D0890 DE BENDE VAN ELLENDE (3D)
17 Vranken Stijn D8145 DE MENNEKES T-W (3E) Axl Vandevelde D8499 DE MENNEKES T-W (3E)
17 Gregoire Walter D7093 REAL CHENAY KC (2B) Michael Silva-Urbanzyk D4937 REAL CHENAY KC (2B)
17 Jacobs Michael D0797 TEAM TER LINDE (3E) Ward Havet D9400 TEAM TER LINDE (3E)
17 Michiels Pascal D9651 DE KRONKEL (3E) Ruben Vits D8892 DE KRONKEL (3E)
             
Reeks 3            
1 Lamrani Abdel Ali D9216 BANZAI (1A) Sven Dereze D0342 PDTG BADASS (1A)
2 Eryigit Halil D4462 THE BROTHERS (1A) Bart Vastmans D8079 ALL STARS (1A)
3 Yilmaz Kenan D4928 BANZAI (1A) TAREK OBAIDA BOUSHABA D9687 BANZAI (1A)
3 Ney Geoffrey D4903 BANZAI (1A) Jean-Marc Piette D4924 BANZAI (1A)
5 Branders Jo D2390 MOKKEBOYS (3E) Jurgen Janssens D5858 MOKKEBOYS (3E)
5 Houtmeyers Rob D2605 KICK OFF HALEN (2C) Lorenzo Roebroeck D6986 KICK OFF HALEN (2C)
5 SCHREUDERS CALVIN D8653 POEIKES (1A) Lorenz Hamblok D6206 POEIKES (1A)
5 Stas Marc D3840 TALLEKES TVC (3C) Raoul van den Biggelaar D6890 TALLEKES TVC (3C)
9 Coopmans andy D9335 GOALDIGGERS (2A) Koen Knez D5906 GOALDIGGERS (2A)
9 LEMARCHAND WESLEY D7297 DREAM TEAM (1A) MIKE TEUCHIE D7333 DREAM TEAM (1A)
9 Theunis Tom D8471 DE VLESKES (2C) JURGEN NUYTS D1217 DE VLESKES (2C)
9 Maka Leopold D4895 REMIX (2B) Eric Dumont D4900 REMIX (2B)
9 Wysevelde Steven D9056 JUST DER NEFFE (2A) JARNO BAETEN D8612 JUST DER NEFFE (2A)
9 Vrancken Patrick D6764 DEN IJZER (3F) Wim Rogmans D5870 DEN IJZER (3F)
9 Vaes Yves D3754 THE CREW (2B) Wim Bex D3752 THE CREW (2B)
9 Lemmens Marc D9325 JENGSKE KC (3B) Ronny Vannut D4004 JENGSKE KC (3B)
17 Loockx Dennis D8973 GALACTICOS (2C) Gert Vanbrusselt D6269 GALACTICOS (2C)
17 Vranken Jean-pierre D2600 CARRERA TVC (2A) Patrick Leurs D8097 CARRERA TVC (2A)
17 Vandenreyt Axelle D9631 LOEKABOYS (3D) ERIK RENIERS D3338 LOEKABOYS (3D)
17 GOOSSENS GLENN D7350 SHARPHILLBOYS (3E) Gwen Vangelder D8026 SHARPHILLBOYS (3E)
17 Heeren Wesley D2577 THE AVENGERS (3F) Nick Vanmol D8723 THE AVENGERS (3F)
17 Vleugels Peter D1101 THE PUB (2A) Tom Claes D2462 THE PUB (2A)
17 Croughs Andy D6993 DE KNOKCLUB (3C) Bjorn De Zutter D9592 DE KNOKCLUB (3C)
17 Panis Erwin D9548 INFINITEAM (3B) Steve Baldewijns D4068 INFINITEAM (3B)
17 Daerden Carlos D5410 SPARCOS (3B) Jozef Noben D0147 SPARCOS (3B)
17 Nolmans Ruud D2637 DE MENNEKES T-W (3E) Kenny Vanwinkel D8144 DE MENNEKES T-W (3E)
17 Vandeput Dirk D2182 THE MOOD (3A) Bart Vandeput D2055 THE MOOD (3A)
17 Ciavarro Maurizio D9087 OUTSIDERS (3F) Ricky Oost D6713 OUTSIDERS (3F)
17 Hauman Dany D6990 NT34 (3C) KEVIN JANS D4480 NT34 (3C)
17 Clerckx Benny D0062 SH LUMMEN (2C) Christiaan Hrebak D0843 SH LUMMEN (2C)
             
Reeks 4            
1 Terneus Steve D6614 ALL STARS (1A) Sven Appeltans D4104 THE BROTHERS (1A)
2 Cochet Dimitri D6864 STAAFSHOOTERS (1A) Ryan Timmers D6685 ALL STARS (1A)
3 Deldime Didier D4932 ALL STARS (1A) Didier Witecki D4926 PDTG BADASS (1A)
3 Cucciarre Kevin D2013 BOERENHOF (1A) Yannick Cools D9010 BOERENHOF (1A)
5 Dost Mark D8503 DE BEKKER (1A) Rick Hanssen D9187 DE BEKKER (1A)
5 Schroyen Lionell D2184 SJACHT TWIE (2A) Marco Vanhove D8919 SJACHT TWIE (2A)
5 Coekaerts Frank D5738 HALLEPOORT (2B) Gregory Fallier D9164 HALLEPOORT (2B)
5 Pipeleers Johan D2315 POEIKES (1A) Jimmy Meurmans D2341 POEIKES (1A)
9 Latet Jurgen D5888 DE GROENTJES (3B) Nico Hofman D4690 DE GROENTJES (3B)
9 DEGREEF WIM D5775 THE WIZARDS (3D) RONNY THEYS D8548 THE WIZARDS (3D)
9 Palmans Hendrik D9613 HILDABOYS (3B) LUK ORY D8355 HILDABOYS (3B)
9 VANDORMAEL KEVIN D1445 NT34 (3C) Albert Hex D0443 NT34 (3C)
9 Musardo Claudio D0874 TULPKE (2A) EMANUEL KAZALTZIS D0513 TULPKE (2A)
9 Paraschos Georges D8043 CALCIO BALILLA (3C) CEDRIC COBUS D8555 CALCIO BALILLA (3C)
9 Budo Jorg D6770 POEIKES (1A) Soren Budo D6871 POEIKES (1A)
9 Matheus Patrick D9277 DE PASSANT (3D) Bert Peters D3108 DE PASSANT (3D)
17 Rood Jean D9423 L'UNION (2B) Vincent Greco D4920 L'UNION (2B)
17 Segers Youri D6169 CAFEEKE ('t) (2C) Robby Boons D6171 CAFEEKE ('t) (2C)
17 Grauls Wim D3766 MIMOSA KC (3B) Jean-pierre Thyssen D3667 MIMOSA KC (3B)
17 Royakkers Kim D2124 DEN BAZAAR (3A) Daisy Smits D9394 DEN BAZAAR (3A)
17 Devroe Stef D9624 DE KRING (3E) Corola Nolmans D6941 DE KRING (3E)
17 Ceyssens Luc D8771 FCDK (3A) Stefan Ceyssens D8769 FCDK (3A)
17 Sillen Albert D0314 HUKSKE 05 ('t) (3B) Marc Lenaerts D7976 HUKSKE 05 ('t) (3B)
17 Huberland Julien D8856 PDTG GNOCCHI (3C) Lionel Monfort D9330 PDTG GNOCCHI (3C)
17 COLSON MICHAEL D4646 HUKSKE 05 ('t) (3B) Jessica Vanhees D9344 INFINITEAM (3B)
17 Claeskens Patrick D5011 BOERENHOF (1A) Wim Schepmans D0773 DE BENDE VAN ELLENDE (3D)
17 SAHINYAN LORENZO D7252 DE KNOKCLUB (3C) Jean-louis Vanseer D0024 DE KNOKCLUB (3C)
17 Vanwesemael Jonathan D7827 KATERFANATICS (1A) Rene Dendas D8234 KATERFANATICS (1A)
17 Hendrickx Tom D8248 BERGSHOTTERS (3D) bjorn PREUD'HOMME D8252 BERGSHOTTERS (3D)
17 Famularo Roberto D9262 BIERHOFBOYS (3F) Davy Vanhamel D6922 BIERHOF TVC (3F)
             
Reeks 5            
1 BOON KRISTOF D8372 K.T.O. (1A) Bert Budenaerts D2663 K.T.O. (1A)
2 Muller Kevin D8957 ALKSTARS FC (2C) Marc Bollen D0005 POEIKES (1A)
3 Degeest Gert D7503 K.T.O. (1A) JELLE SMEULDERS D8369 DE TOEKKERS (3E)
3 Bellen Tim D1398 DREE KC (1A) Gert Joris D3607 DREE KC (1A)
5 VANBRABANT GERRY D4793 DREAM TEAM (1A) Maarten Geysenberghs D7015 DREAM TEAM (1A)
5 CRUYSBERGS FRANKY D0435 DA VINI (3F) Ronny Daniels D2053 DA VINI (3F)
5 CLERINX NIKI D4295 PDTG STOEMP (2B) Massimo D'astolfo D4669 PDTG STOEMP (2B)
5 Dreesen Martijn D8452 SNOOKER SPORTS (3B) Ramses Dreesen D8453 SNOOKER SPORTS (3B)
9 Coppez Michael D9421 PDTG BADASS (1A) Anthony Bruls D8901 PDTG BADASS (1A)
9 Valgaerts Kenneth D7495 AZRAEL (3F) Dominic Rasking D1694 AZRAEL (3F)
9 Verhaert Nicolas D8810 FARAO (3E) David Lamproye D7750 FARAO (3E)
9 Steegen Johnny D0562 TULPKE (2A) Valentin Avermate D0139 TULPKE (2A)
9 Panis Jos D0295 SMIDJEBOYS (3B) GUY VRANCKEN D0289 SMIDJEBOYS (3B)
9 Allard Niko D2822 ALL STARS (1A) Tom Lemmens D6790 STAAFSHOOTERS (1A)
9 De Hondt Ludo D0367 DE GROENTJES (3B) Tom Bouchet D6218 DE GROENTJES (3B)
9 Ruysen Marco D2745 DE KRING (3E) Jelle Vlayen D6785 DE KRING (3E)
17 VAN OPDENBOSCH MAARTEN D0638 SPORTLOKAAL KAPELLEN (3E) Steven Bergmans D9470 SPORTLOKAAL KAPELLEN (3E)
17 Cattelain Brayan D9425 PDTG ROSTI (3C) Stephane Remouchamps D6794 PDTG ROSTI (3C)
17 Beenders Kris D5514 DE KNUP (3A) Theo Serneels D2903 DE KNUP (3A)
17 BRINGMANS STEFAN D8301 NEPTUNUS (2B) Roy Bringmans D8447 NEPTUNUS (2B)
17 Peetersille Aurelien D4811 ALL STARS (1A) IVO VAN UYTSEL D3431 DE TOEKKERS (3E)
17 Neyens Gunther D4267 DE BUIS (3A) Peter Eerlings D5112 DE BUIS (3A)
17 Vanderstraeten Chris D9451 NARCOTICS KC (3C) Kristof Buto D3922