login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
 Nieuws
Nieuw adres Nouvelle adresse 23-03-2023

Nieuw adres voor club CARRERA 3A 

Cafe Snooker sports,

Rijksweg 360 

3630  Maasmechelen.

 

Nouvelle adresse pour le club CARRERA 3A

Cafe Snooker sports,

Rijksweg 360

3630 Maasmechelen.

 
Aandacht ! Attention ! 22-03-2023

Opgelet!

Verwittig duidelijk uw spelers.

Op vrijdag 31/03 worden alle wedstrijden van 12/05 gespeeld.

Op 7/04 zijn de finales "heen" van alle bekers!


Attention!


Informez clairement vos joueurs.

Le vendredi 31/03 tous les matchs du 12/05 seront joués.

Le 7/04, les finales « allez » de toutes les coupes!
 
Aandacht Attention !!!!! 27-02-2023

Cafe Centrum is volledig terug opgebouwd. De club Goaldiggers 1A spelen nu terug in hun oorspronkelijk café Centrum

Le Café Centrum a été entièrement reconstruit. Le club Goaldiggers 1A joue maintenant dans son café Centrum d’origine

 

 Bijkomende informatie! 

Op 31/03 worden de wedstrijden van 12/05 gespeeld en op 7/04 worden de heenwedstrijden van de beker finale gespeeld.

 

Informations complémentaires!  

Le 31/03, les matchs du 12/05 seront joués et le 7/04, les matchs aller de la finale de la coupe seront joués.

 
Rondvraag Enquête 21-02-2023

Bespreek dit met uw clubgenoten en laat mij na 10 maart iets weten per email met vermelding van uw clubnaam. Een korte uitleg mag u er bij voegen indien u dit wenst. DIT IS ALLEEN EEN RONDVRAAG? GEEN BESLISSING!

Vernieuwingsonderzoek voor clubs om de competitie nieuw leven in te blazen.

Wij zouden graag uw mening kennen aangaande de vernieuwing die wij wensen door te voeren om onze tafelvoetbal competitie nieuw leven in te blazen en de terugloop te stoppen.

Wij zouden de clubs in competitie willen maken met 4 spelers in plaats van 6.

Voorbeeld 1.

Een club bestaat uit nipt 4 spelers. (We noemen die  spelers 1, 2, 3 en 4)

Hoe wordt er gespeeld: A- A                      A – B                     C – C                      C – D                    

                                               B – B                     B – A                     D – D                     D – C

Het koppel A moet gevormd worden door speler 1 en 2 en het koppel B door speler 3 en 4.

Het koppel C moet gevormd worden door speler 1 en 3 en het koppel D door speler 2 en 4.

Zoals u ziet speelt ieder koppel 4 wedstrijden i.p.v. 3 in het huidige systeem

 

Voorbeeld 2

Bestaat een club uit 6 spelers. (We noemen die spelers 1, 2, 3, 4, 5 en 6)

Dan kan (maar het moet niet) er gespeeld worden als volgt: A is 1 en 2, B is 3 en 4, C is 5 en 6 en

D is 1 en 5 (of 2 en 6, of 1 en 6, of 3 en 5, of 3 en 6, of 4 en 5, of 4 en 6, of …….) Alle koppels moeten een verschillende samenstelling hebben om in orde te zijn. Dus een groepje van 6 kameraden kan samen blijven in één club en iedereen kan toch spelen. Er mogen ook reservespelers invallen op voorwaarden dat ze nog niet in een koppel gespeeld hebben.

 

Voorbeeld 3.

Bestaat een club uit 8 spelers. (We noemen die spelers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) Wat ook het maximum toegelaten aantal aangesloten spelers zal zijn per club.

Dan kan men de koppels eveneens vormen naar willekeur en heeft men uiteraard reserve spelers om in te vallen of de club uit spelersnood te helpen bij ziekte of andere zaken.

Voordelen van dit systeem:

1.       Er gaan meerdere clubs gevormd worden

2.       Gevolg daarvan zal zijn: de verplaatsingen in de reeksen worden kleiner, meer clubs is minder verplaatsing.

3.       Minder problemen om een ploeg bij elkaar te krijgen op vrijdag

4.       In bijna iedere café kunnen er 2 clubs ( of meer) gevormd worden.

5.       Men kan de verste verplaatsingen in 1 auto maken.

6.       Minder afhankelijk van 1 of 2 spelers die op een bepaalde dag niet zouden kunnen spelen.

7.       Om het seizoen te starten, is men sneller klaar met de vorming van de club.

8.       Wedstrijd duurt iets minder lang dus rechtstreekse uitzending op TV komt dichter bij?

9.       Misschien kunnen we de reeksen 4de terug invoeren.

10.   Inschrijfprijs per club daalt.

Eigenlijk dus niets dan voordelen..

 

Discutez-en avec vos camarades de club et faites-le moi savoir après le 10 mars par courriel en indiquant le nom de votre club. Vous pouvez ajouter une courte explication si vous le souhaitez.

CE N’EST QU’UNE ENQUÊT, PAS UNE DÉCISION!

Recherche de renouvellement pour les clubs afin de relancer la ligue.

Nous aimerions connaître votre avis sur l’innovation que nous souhaitons faire afin de relancer notre compétition de kicker et d’arrêter le déclin.

Nous aimerions faire les clubs en compétition avec 4 joueurs au lieu de 6.

 

Exemple 1Un club se compose de seulement 4 joueurs. (Nous appelons ces joueurs 1, 2, 3 et 4)

Comment jouer:  A- A                    A – B                     C – C                      D – C

                                 B – B                   B – A                     D – D                     D – C

Le couple A doit être formé par les joueurs 1 et 2 et le couple B par les joueurs 3 et 4.

Le couple C doit être formé par les joueurs 1 et 3 et le couple D par les joueurs 2 et 4.

Comme vous pouvez le voir, chaque couple joue 4 matchs au lieu de 3 dans le système actuel

 

Exemple 2. Un club se compose de 6 joueurs. (Nous appelons ces joueurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6)

Ensuite, il peut (mais ne devrait pas) être joué comme suit: A est 1 et 2, B est 3 et 4, C est 5 et 6 et

D est 1 et 5 (ou 2 et 6, ou 1 et 6, ou 3 et 5, ou 3 et 6, ou 4 et 5, ou 4 et 6, ou .......) Tous les couples doivent avoir une composition différente pour être en ordre. Ainsi, un groupe de 6 camarades peut rester ensemble dans un club et tout le monde peut encore jouer. Les joueurs de réserve sont également autorisés à remplir des conditions qu’ils n’ont pas encore jouées en couple.

 

Exemple 3. Un club se compose de 8 joueurs. (Nous appelons ces joueurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) Quel que soit le nombre maximum de joueurs autorisés par club.

Ensuite, on peut aussi former les couples à volonté et bien sûr on a des joueurs de réserve pour remplir ou aider le club à répondre aux besoins des joueurs en cas de maladie ou d’autres questions.

 

Avantages de ce système:

1. Plusieurs clubs seront formés

2. La conséquence sera : les déplacements dans la série seront plus petits, plus de clubs seront moins délocalisés.

3. Moins de problèmes pour former une équipe le vendredi

4. Dans presque tous les cafés, 2 clubs (ou plus) peuvent être formés.

5. On peut faire les trajets les plus longs en 1 voiture.

6. Moins dépendant de 1 ou 2 joueurs qui ne seraient pas en mesure de jouer un jour donné.

7. Pour commencer la saison, la formation du club se termine plus rapidement.

8. Le match dure un peu moins de temps, donc la diffusion en direct à la télévision est plus proche?

9. Peut-être pouvons-nous réintroduire la série 4ème.

10. Les frais d’inscription par club diminuent.

Fondamentalement rien que des avantages.. 

 
Wijziging in datum en programma ! changement de date et de program 15-02-2023

Hier komt binnen enkele dagen een enquete waarin ik de mening van iedere club zou willen kennen. Kijk naar onze site woensdag of donderdag.

Voici un enquête dans quelques jours dans lequel j’aimerais connaître l’opinion de chaque club. Regardez notre site mercredi ou jeudi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAMPIOENSCHAP VAN

Regio Oost.

 

TAFELVOETBAL.

Waar/: Sporthal De Bloken

                         Kortestraat 12

3880        WELLEN

ATTENTION !! Changement de date.

OPGELET!! Wijziging datum.

Wanneer/Quand   :

12/05/23: “Enkelspel”  per ranking   :50, : 30,  :20 euro

19/05/23: “Dubbelspel” per ranking  1°: 100, : 60,: 40 euro

 

 

Wijziging competitie programma:

 

Op 31/03 spelen wij de wedstrijden van 12/05.

Op  7/04  spelen wij de finales van de bekerwedstrijden (heen) van 28/04 en de terug

                wedstrijden op 05/05.

Op  28/04  worden inhaalwedstrijden gespeeld (ook die nu voorzien zijn op 19/05)

 

 

Changement de programme de compétition :

 

Le 31/03 nous jouons les matchs du 12/05.

Le 7/04 nous jouons la finale des matchs de coupe (match aller) du 28/04 et le retour

                matchs le 05/05.

Le 28/04 des matchs de rattrapage seront joués (également ceux qui sont maintenant programmés pour le 19/05)

 
Opgelet Attention 09-02-2023

Geachte, 

 

Alle bekerwedstrijden staan on line en de wedstrijdbladen staan klaar om ingevuld te worden.  De clubs die niet moeten spelen, moeten zoveel mogelijk gebruik maken om inhaalwedstrijden te spelen. Neem contact op met uw tegenstrever en regel een inhaal match of schuif een wedstrijd vooruit waarvan u denkt dat het kan. Spreek wel altijd af met de tegenstrever.

 Om bepaalde geruchten de kop in te drukken :  CBK gaat nog niet ophouden te bestaan!

Cher,

Tous les matchs de coupe sont en ligne et les feuilles de match sont prêtes à être remplies.  Les clubs ne devraient pas jouer, devraient utiliser autant que possible pour jouer des matchs de rattrapage. Contactez votre adversaire et organisez un match de rattrapage ou avancez un match que vous pensez possible. Soyez d’accord avec l’adversaire en tout temps.

Pour étouffer certaines rumeurs : le CBK ne va pas encore cesser d’exister !

 
Belangrijk Important 04-02-2023

Geachte,

 Ik wil er toch nog eens opnieuw op wijzen dat W/L21( Ingeval van beginnende onenigheid is men verplicht alles te filmen met GSM.)moet nageleefd worden.     Zo kunt u uw gelijk bewijzen. (als u naar mij belt wat u in zo'n geval verplicht bent). Altijd eerst in alle kalmte het geschil zelf proberen op te lossen. Zonder gefilmde beelden blijft de bezoekende kapitein als arbiter, de beslissingen nemen.

 

Cher,

Je voudrais souligner une fois de plus que W/L21(En cas de désaccord commencent, il est obligatoire de filmer tout avec GSM.) doit être respecté.     De cette façon, vous pouvez prouver que vous avez raison. (si vous m’appelez ce que vous êtes obligé de faire dans un tel cas). Essayez toujours d’abord de résoudre le différend vous-même en toute sérénité. Sans images filmées, le capitaine visiteur, en tant qu’arbitre, continue de prendre les décisions.

 
Algemeen forfait .... Forfait générale Oude Markt 3C 27-01-2023

De club Oude Markt 3C van Gelinden geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen.

Le club Oude Markt 3C van Gelinden donne forfait générale pour le reste de la saison.

 
Belangrijk Important ! 20-01-2023

In geval er vanavond (nog steeds) de wegen er slecht bij liggen en code geel nog van kracht is. De beslissing ligt bij uw club zelf. Forfait niet mogelijk!

Au cas où les routes seraient (encore) mauvaises ce soir et que le code jaune serait toujours en vigueur. La décision appartient à votre club lui-même. Forfait impossible!

 

Geachte,

Wanneer door weersomstandigheden, uw wedstrijd niet kan door gaan deze avond, dient u contact op te nemen met de tegenpartij. U dient mij hiervan op de hoogte te brengen en met uw tegenstrever onmiddellijk af te spreken wanneer die match wel gaat door gaan

Mogelijke data zijn: 10/02 ; 17/02 wanneer u uit de beker ligt en 3/03 is ook een inhaal datum.

Altijd voor 19u contact opnemen met de tegenpartij, zodat zij zich ook niet dienen te verplaatsen en hun spelers kunnen verwittigen..

Pas daarna een mail of sms sturen naar mij, NIET VOORAF. Om te melden wat tussen jullie afgesproken is.

 

 

Cher,

Si, en raison des conditions météorologiques, votre match ne peut pas avoir lieu ce soir, veuillez contacter la partie adverse. Vous devez m’en informer et convenir immédiatement avec votre adversaire quand ce match aura lieu.

Les dates possibles sont : 10/02 et 17/02 lorsque vous êtes hors de la coupe et le 3/03 est également une date de rattrapage.

Contactez toujours adversaire avant 19 heures, afin qu’il n’ait pas à se déplacer et avertir leurs joueurs.

Seulement après, envoyez-moi un e-mail ou un SMS, PAS À L’AVANCE. Pour rapporter ce qui a été convenu entre vous.

 
Bekerlottrekking ...Tirage desz Coupes 10.02.23 en/et 17.02.23 10-01-2023
  Loting gedaan door Marc Dost en Thomas Bertels      
               
Afd CLUB GEMEENTE Afd CLUB GEMEENTE    
               

BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
1A FANATICS  2230 HERSELT 1A STAAFS SHOOTERS  3670 GRUITRODE    
1A  DE BEKKER  6171EP STEIN (Ned)   vrij      
               

MEDAILLE BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
2B DéDé BAR KC  4430 ANS 2A CAFEEKE ('t)  2490 BALEN (HULSEN)    
2C DREAM TEAM  3440 ZOUTLEEUW   vrij      
               
  SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
2A JUST DER NEFFE  3910 ST HUIBRECHTS-LILLE   vrij      
2C KICK OFF HALEN  3545 HALEN 2B HOLLYWOOD BROTHERS  4820 DISON    
               
  MEDAILLE SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
2B AU PHARE  3700 TONGEREN 2C KVK t HOEKSKE  3300 TIENEN    
2A HET COMPLOT  3670 MEEUWEN   vrij      
               
  TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
3A KAFEEKE ('t)  3920 LOMMEL 3C NO-PROBLEM  3770 zICHEN-Z-B (RIEMST)    
3E DEN ENGEL DIEST  3290 DIEST   vrij      
               
  MEDAILLE TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
3C SPWùR TEAM ('t)  3740 EIGENBILZEN 3D KAVIAKS KC  3450 GEETBETS    
3D MYSTERY  3850 NIEUWERKERKEN   vrij      
               
  BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
3B THE PUB 3520 ZONHOVEN   vrij      
3B HET KUIPKE  3550 HEUSDEN - ZOLDER 3D OS GELUK 3440 ZOUTLEEUW    
               

MEDAILLE BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
10/feb 17/feb
3B THE ROADRUNNERS  3550 HEUSDEN ZOLDER   vrij      
3B DE JAIL  3511 STOKROOIE 3D DE WELKOM  3300 HAKENDOVER (TIENEN)    
 
Overlijden Décédé le 6/01/2023 07-01-2023

Tafelvoetbal verliest plots weer een fantastische speler op veel te jonge leeftijd.

 

JONCKERS FREDERICK (02-04-1988) overleden op 6/01/2023  (Décédé le 6/01/2023)

 
ADRESWIJZIGING Changement d’adresse 22-12-2022

 

Nog een adreswijziging:

Club Oude Markt (3C) speelt vanaf vandaag op het volgende adres:

Cafe De Linde,

Gelindedorp 4

3800  Gelinden.

Autre changement d’adresse :

Club Oude Markt (3C) joue à partir d’aujourd’hui à l’adresse suivante :

Cafe De Linde,

Gelindedorp 4

3800 Gelinden.

 

De club KVK Wolmet (2C) verandert van adres.  De naam van de club verandert ook naar KVK 'T HOEKSKE

Nieuw adres : Oude Leuvensestraat 93   in 3300 Tienen.


Le club KVK Wolmet (2C) change d’adresse.   Le nom du club change également en KVK 'T HOEKSKE

Nouveau domicile : Oude Leuvensestraat 93 in 3300 Tienen

 
Bekerlottrekking ...Tirage desz Coupes 30.12.22 en/et 6.01.23 10-12-2022
  Loting gedaan door Stefanie Meyen en Eddy Andries    
               
Afd CLUB GEMEENTE Afd CLUB GEMEENTE    
               

BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
1A GOALDIGGERS  3530 HOUTHALEN 1A  DE BEKKER  6171EP STEIN (Ned)    
1A POEIKES  3570 ALKEN 1A FANATICS  2230 HERSELT    
1A STAAFS SHOOTERS  3670 GRUITRODE   vrij      
               

MEDAILLE BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
2B DéDé BAR KC  4430 ANS 2B REMIX  4430 ANS    
2C DREAM TEAM  3440 ZOUTLEEUW 2C CHAOS  3391 MEENSEL-KIEZEGEM    
2A CAFEEKE ('t)  2490 BALEN (HULSEN)   vrij      
               

SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
2A JUST DER NEFFE  3910 ST HUIBRECHTS-LILLE 2B THE CREW  3570 ALKEN    
2C KICK OFF HALEN  3545 HALEN 2C DE ROXY  3391 MEENSEL-KIEZEGEM    
2B HOLLYWOOD BROTHERS  4820 DISON   vrij      
               
  MEDAILLE SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
2B AU PHARE  3700 TONGEREN 2A TF STING  3600 GENK    
2A SNOOKER SPORTS  3630 MAASMECHELEN 2A HET COMPLOT  3670 MEEUWEN    
2C KVK 'T HOEKSKE  3300 TIENEN   vrij      
               

TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
3B THE AVENGERS  3583 PAAL 3A KAFEEKE ('t)  3920 LOMMEL    
3E DEN ENGEL DIEST  3290 DIEST 3E DE KRONKEL  3040 HULDENBERG    
3C NO-PROBLEM  3770 zICHEN-Z-B (RIEMST) 3C LE CODE BAR  4031 ANGLEUR    
               

MEDAILLE TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
3E DE BOERKES  3391 MEENSEL-KIEZEGEM 3D MYSTERY  3850 NIEUWERKERKEN    
3D KAVIAKS KC  3450 GEETBETS 3E DE KRING  3460 BEKKEVOORT    
3A RINABOYS  3640 KINROOI 3C SPWùR TEAM ('t)  3740 EIGENBILZEN    
               

BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
3A THE LIONS  3950   BOCHOLT 3B THE PUB 3520 ZONHOVEN    
3A DE BUIS  3670 OUDSBERGEN 3B HET KUIPKE  3550 HEUSDEN - ZOLDER    
3E FARAO  3000 LEUVEN 3D OS GELUK 3440 ZOUTLEEUW    
               

MEDAILLE BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
30/dec 6/jan
3C FAUCON HOLLYWOOD  4820 DISON 3B DE JAIL  3511 STOKROOIE    
3E TEAM TER LINDE  3380 GLABBEEK 3D DE WELKOM  3300 HAKENDOVER (TIENEN)    
3A KNUPBOYS  3640 KESSENICH 3B THE ROADRUNNERS  3550 HEUSDEN ZOLDER    
               
 
Verlijden Mourir 25-11-2022

Beste vrienden,

Mijn allerliefste vrouw Fina Mouha is om 15u30 overleden.

Chers amis,

Ma très chère épouse Fina Mouha est décédée à 15h30.

 

maurice Hauben

 
Adreswijziging en naam wijziging ;;Changement d’adresse et changement de nom. 15-11-2022

De club OUDE MARKT 3D verandert van adres en lokaal, niet van reeks! . Nieuwe naam is OS GELUK in cafe Os Geluk in Zoutleeuw. De spelers van Os Geluk, zijn de spelers van Oude Markt.

In de reeks 3C is vanaf nu geen enkele club vrij/bye. De reeks 3C heeft nu ook 10 clubs en is dus ook volledig.

De club OUDE MARKT in 3C is een nieuwe club.

Let dus goed op en volg de kalender!

De inhaal wedstrijden tegen Le Code Bar, The Thoro-boys, Spwur en No-Problem zullen gespeeld worden op 23/12/22; 3/03/23; 17/02/23 of 17/02/23. De juiste datum zal nog door Maurice Hauben worden meegedeeld.

Le club OUDE MARKT 3D change adresse et local, ne pas de série!!. Le nouveau nom est OS GELUK dans le café Os Geluk à Zoutleeuw. Les joueurs d’Os Geluk, sont les joueurs d’Oude Markt.

 Dans la série 3C, aucun club n’est Vrij/Bye. La série 3C compte également 10 clubs et est donc également complète.

Le club OUDE MARKT en 3C est un nouveau club.

Alors faites attention et suivez le calendrier.

Les matchs de rattrapage contre Le Code Bar, The Thoro-boys, Spwur et No-Problem auront lieu le 23/12/22; 3/03/23; 17/02/23 ou 17/02/23. La date exacte sera communiquée par Maurice Hauben.

 
Bekermatchen Matches des coupes 25/11 en 2/12 07-11-2022
 

Loting gedaan door Kelly De Kegel 

Opgelet! De verliezers na deze 2 beker wedstrijden,  zijn uitgeschakeld. 

Attention! Les perdants après ces 2 matchs de coupe, sont éliminés.

       
               
Afd CLUB GEMEENTE Afd CLUB GEMEENTE    
               

BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
1A ALL STARS  3391 MEENSEL-KIEZEGEM 1A  DE BEKKER  6171EP STEIN (Ned)    
1A DREE KC  3850 NIEUWERKERKEN 1A GOALDIGGERS  3530 HOUTHALEN    
1A FANATICS  2230 HERSELT 1A PDTG BADASS  4300 WAREMME    
1A REAL CHENAY KC  4680 OUPEYE 1A POEIKES  3570 ALKEN    
1A THE BROTHERS  3830 WELLEN 1A STAAFS SHOOTERS  3670 GRUITRODE    
               

MEDAILLE BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
2B DéDé BAR KC  4430 ANS   vrij      
2C DREAM TEAM  3440 ZOUTLEEUW 2A TULPKE  3600 GENK    
2A HECHTEL TVC  3940 HECHTEL 2C CHAOS  3391 MEENSEL-KIEZEGEM    
2A PADDOCKS SHOOTERS  3540 SCHULEN 2B REMIX  4430 ANS    
2B PDTG ROSTI  4300 WAREMME 2A CAFEEKE ('t)  2490 BALEN (HULSEN)    
               

SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
2A JUST DER NEFFE  3910 ST HUIBRECHTS-LILLE 2A DE MANNE  3640 KINROOI    
2C MOKKEBOYS  3271 KEIBERG 2C DE ROXY  3391 MEENSEL-KIEZEGEM    
2B NARCOTICS KC  3870 HEERS (Veulen) 2B HOLLYWOOD BROTHERS  4820 DISON    
2B TER WAERT  3730 HOESELT 2C KICK OFF HALEN  3545 HALEN    
2B THE CREW  3570 ALKEN 2C SH LUMMEN  3560 LUMMEN    
               

MEDAILLE SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
2B AU PHARE  3700 TONGEREN   vrij      
2A DE BONGERD  3960 BREE 2A HET COMPLOT  3670 MEEUWEN    
2C DE KNOKKERS  3300 HAKENDOVER 2C KVK WOLMET  3300 TIENEN    
2B HUKSKE 05 ('t)  3590 DIEPENBEEK 2A SNOOKER SPORTS  3630 MAASMECHELEN    
2A TF STING  3600 GENK 2B COSWAERT  3730 HOESELT    
               

TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
3A De KENTINGS 3910 PELT (NEERPELT) 3A KAFEEKE ('t)  3920 LOMMEL    
3E DE KRONKEL  3040 HULDENBERG 3E MAX 15 KARAKTERS  3380 GLABBEEK    
3E DEN ENGEL DIEST  3290 DIEST 3E DEN IJZER  2230 HERSELT    
3D MEMORIES  3890 MONTENAKEN 3C LE CODE BAR  4031 ANGLEUR    
3C SPWùR ('t)  3740 EIGENBILZEN 3C NO-PROBLEM  3770 zICHEN-Z-B (RIEMST)    
3B THE SIDEKICKS  3500 HASSELT 3B THE AVENGERS  3583 PAAL    
               

MEDAILLE TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
3E DE BOERKES  3391 MEENSEL-KIEZEGEM 3D LOEKABOYS  3450 GEETBETS    
3D KAVIAKS KC  3450 GEETBETS 3C THORO'S BOYS  3770 RIEMST (HERDEREN)    
3C KICKASS  4040 HERSTAL 3D MYSTERY  3850 NIEUWERKERKEN    
3C NEPTUNUS  3770 RIEMST 3C SPWùR TEAM ('t)  3740 EIGENBILZEN    
3A RINABOYS  3640 KINROOI 3A DE KNUP  3640 KESSENICH    
3B THE MOOD  3670 MEEUWEN 3E DE KRING  3460 BEKKEVOORT    
               

BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
3A CARRERA  3630 MAASMECHELEN 3A THE LIONS 3950 BOCHOLT    
3A DE BUIS  3670 OUDSBERGEN 3A DEN BAZAAR  3950 BOCHOLT    
3E FARAO  3000 LEUVEN 3D BERGSHOTTERS  3350 DRIESLINTER    
3B HET KUIPKE  3550 HEUSDEN - ZOLDER   vrij      
3C PDTG STOEMP  4300 WAREMME 3D OS GELUK  ZOUTLEEUW    
3B THE PUB  3520 ZONHOVEN 3B WANHOOP UNITED  3945 HAM    
               

MEDAILLE BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
25/nov 2/dec
3D DE PASSANT  3440 ZOUTLEEUW 3B DE JAIL  3511 STOKROOIE    
3E EL ROMANTICO'S  3300 TIENEN 3D DE WELKOM  3300 HAKENDOVER (TIENEN)    
3C FAUCON HOLLYWOOD  4820 DISON 3C OUDE MARKT MONTENAKEN    
3A KNUPBOYS  3640 KESSENICH 3A SONJATEAM  3680 NEEROETEREN    
3E TEAM TER LINDE  3380 GLABBEEK 3D BENDE VAN ELLENDE  3440 ZOUTLEEUW    
3B THE ROADRUNNERS  3550 HEUSDEN ZOLDER 3B FCDK  3990 PEER    
               
 
Dubbelslag voor Ryan Timmers Kamp. 28-10-2022
  Open Dubbelspel 28/10/2022  te Wellen    
1 TIMMERS RYAN ALL STARS (1A) COCHET DIMITRI DE BEKKER (1A)
2 BOECKMANS MAXIME ALL STARS (1A) ALLARD NIKO ALL STARS (1A)
3 CLAESKENS PATRICK DREE KC (1A) CLAESKENS SENNE ALL STARS (1A)
4 PIPELEERS JOHAN POEIKES (1A) MEURMANS JIMMY POEIKES (1A)
5 APPELTANS SVEN THE BROTHERS (1A) TERNEUS STEVE ALL STARS (1A)
         
  OPEN DUBBEL  REEKS 1      
1. CLAESKENS PATRICK DREE KC (1A) CLAESKENS SENNE ALL STARS (1A)
2. TASDEMIR KADIR THE BROTHERS (1A) VANDENBEMDEN KENNY THE BROTHERS (1A)
3. DEBOIS DANIEL LE CODE BAR (3C) MAKA LEOPOLD REMIX (2B)
3. PREUDHOMME GEORGES PDTG BADASS (1A) ELEN BRANDON PDTG ROSTI (2B)
5. BIENKENS STEPHANE NARCOTICS KC (2B) CASTAGNETTI GIOVANNI NARCOTICS KC (2B)
5. VERKISSEN WESLY SNOOKER SPORTS (2A) DREESEN MARTIJN SNOOKER SPORTS (2A)
5. LOOCKX ROB FANATICS (1A) DE PEUTER SAM FANATICS (1A)
5. BRULS ANTHONY PDTG BADASS (1A) COPPEZ MICHAEL PDTG BADASS (1A)
9. GOOSSENS JIRI DE BOERKES (3E) BIJLOOS WALTER DE BOERKES (3E)
9. GOOSSENS FREDERIK MEMORIES (3D) MELLAERTS DAVID MEMORIES (3D)
9. MANSHOVEN JOHAN AMBIANCE TVC (3D) NEVEN DAVID AMBIANCE TVC (3D)
9. VAN UFFELEN PEDRO DE ROXY (2C) STERCKX GERRY DE ROXY (2C)
9. CONINX PETER STAAFSHOOTERS (1A) SMULDERS MICHAEL STAAFSHOOTERS (1A)
9. MICHELOTTI LORENZO DE JAIL (3B) FAMULARO ROBERTO DE JAIL (3B)
9. VANBRABANT GERRY DREAM TEAM (2C) BARSI DAVY DREAM TEAM (2C)
9. LIEBENS BART THE CREW (2B) PENXTEN KOEN THE CREW (2B)
17. CLAES GUNTHER DE PASSANT (3D) PETERS BERT DE PASSANT (3D)
17. BRINGMANS ROY NO-PROBLEM (3C) BRINGMANS STEFAN NO-PROBLEM (3C)
17. GRECO VINCENT DeDe BAR KC (2B) ROOD JEAN DEDE BAR KC (2B)
17. BOETS STEFAN DE MANNE (2A) CEYSSENS HARIE DE MANNE (2A)
17. FRANCO MARIO PDTG STOEMP (3C) STOCKX SANNE PDTG STOEMP (3C)
17. CUPPENS FRANK SONJATEAM (3A) AENGEVELD STEFAN SONJATEAM (3A)
17. SCHEPERS KEVIN THE AVENGERS (3B) HEEREN WESLEY THE AVENGERS (3B)
17. TRESINIE KRIS SPWuR TEAM ('t) (3C) DIRIX EDDY SPWUR TEAM ('T) (3C)
17. WYSEVELDE STEVEN JUST DER NEFFE (2A) BLOEMEN NICK JUST DER NEFFE (2A)
17. NICKELL GREGORY KICKASS (3C) ABOUHOU JULIE KICKASS (3C)
17. REECKMANS PETER ALKSTARS FC (2C) VOETS JELLE ALKSTARS FC (2C)
17. MASSON ERIC KICKASS (3C) HINQUE BERNARD REAL CHENAY KC (1A)
         
  OPEN DUBBEL REEKS 2      
1. TIMMERS RYAN ALL STARS (1A) COCHET DIMITRI DE BEKKER (1A)
2. VANUYTSEL KEVIN FANATICS (1A) VANWESEMAEL JONATHAN FANATICS (1A)
3. ARTOIS YOO CHAN HOFBOYS (2C) BOECKAERTS KENNY HOFBOYS (2C)
3. VRANKEN KENNETH DREAM TEAM (2C) CRABBE JENS DREAM TEAM (2C)
5. BIERMANS YVES DE BEKKER (1A) KUTAYDIN JEROEN DE BEKKER (1A)
5. JORDENS JOHAN CHAOS (2C) DERUTTER BJORN CHAOS (2C)
5. COOPMANS ANDY SPWuR ('t) (3C) BALDEWIJNS STEVE SPWUR ('T) (3C)
5. ANDRIES EDDY THE BROTHERS (1A) PIETTE JEAN-MARC PDTG BADASS (1A)
9. SCHOOFS STEFAN SH LUMMEN (2C) HREBAK CHRISTIAAN SH LUMMEN (2C)
9. MARTENS JIM MYSTERY (3D) SCHIMSKY JOHAN MYSTERY (3D)
9. GALLARDO Y LASERRA DIEGO TEAM TER LINDE (3E) HAVET WARD TEAM TER LINDE (3E)
9. VAN KERCKHOVEN WERNER DEN IJZER (3E) VRANCKEN PATRICK DEN IJZER (3E)
9. JACOBS STEFAN SPWuR ('t) (3C) MARTENS JENS SPWUR ('T) (3C)
9. HARINGS JEROEN GOALDIGGERS (1A) KNAEPEN JESSICA PADDOCKSSHOOTERS (2A)
9. DILIBERTO LUCIANO KICKASS (3C) GRENSON MICHEL KICKASS (3C)
9. PANIS TIM AMBIANCE TVC (3D) HAYEN JONAS AMBIANCE TVC (3D)
17. WILLEMS RAF ALKSTARS FC (2C) KAZALTZIS EMANUEL TULPKE (2A)
17. BERBEN WOUTER DE JAIL (3B) ZWAENEPOEL STEVEN DE JAIL (3B)
17. DONNI ROBIN MEMORIES (3D) BRANS PREBEN MEMORIES (3D)
17. BOONS BENNET JUST DER NEFFE (2A) ZENTJENS STIJN JUST DER NEFFE (2A)
17. ROSIER KENNETH TEAM TER LINDE (3E) JACOBS MICHAEL TEAM TER LINDE (3E)
17. TICHELBAUT JESSICA DE PASSANT (3D) MARCOEN JOERI DE PASSANT (3D)
17. THIJS RIK THE LIONS 2 (3A) HOUSEN ROB THE LIONS 2 (3A)
17. TANSELLA ANGELO LE CODE BAR (3C) ANELLI FRANCESCO LE CODE BAR (3C)
17. DIRKX DANIEL NO-PROBLEM (3C) JONGEN JOHANNES NO-PROBLEM (3C)
17. DECKERS TINE DE KENTKINGS (3A) KWANTEN BART DE KENTKINGS (3A)
17. COEKAERTS FRANK OUDE MARKT (3D) FALLIER MARC OUDE MARKT (3D)
17. SILVA-URBANZYK MICHAEL REAL CHENAY KC (1A) DELVAUX PHILIPPE REAL CHENAY KC (1A)
         
  OPEN DUBBEL REEKS 3      
1. BOECKMANS MAXIME ALL STARS (1A) ALLARD NIKO ALL STARS (1A)
2. ERYIGIT HALIL THE BROTHERS (1A) VERJANS DAVID THE BROTHERS (1A)
3. MEURMANS JOHNNY POEIKES (1A) JANSSEN PIETER POEIKES (1A)
3. VASTMANS BART STAAFSHOOTERS (1A) LEMMENS TOM STAAFSHOOTERS (1A)
5. HERMANS TWAN DE BEKKER (1A) IGNOUL TOMMY THE BROTHERS (1A)
5. HENDRIX DIRK HET COMPLOT (2A) GERARTS STEFAN HET COMPLOT (2A)
5. VANDEVELDE SVEN OUDE MARKT (3D) FALLIER GREGORY OUDE MARKT (3D)
5. CAHAY STEVEN FAUCON HOLLYWOOD (3C) COBUS CEDRIC REAL CHENAY KC (1A)
9. VANDERHOEFT JO DREAM TEAM (2C) LEMARCHAND WESLEY DREAM TEAM (2C)
9. VANELVEN CHRISTOF CAFEEKE ('t) (2A) VANDEGAER BERT CAFEEKE ('T) (2A)
9. DAERDEN CARLOS THORO'S BOYS (3C) DIGNEFFE BENOIT THORO'S BOYS (3C)
9. KEMPENEERS BENNY DREAM TEAM (2C) MEES DIRK DREAM TEAM (2C)
9. ANELLI MICHEL LE CODE BAR (3C) TUMINO SALVATORE LE CODE BAR (3C)
9. SCHUERMANS GIANNI NARCOTICS KC (2B) DUCHATEAU PASCAL NARCOTICS KC (2B)
9. VAN REUSEL KRIS DE KRONKEL (3E) VAN EYCK FREDERIC DE KRONKEL (3E)
9. VANDEBROEK KEN THE ROADRUNNERS (3B) VANDEWEERDT BART THE ROADRUNNERS (3B)
17. BELLEN TIM DREE KC (1A) JORIS GERT DREE KC (1A)
17. LEURS PATRICK CARRERA (3A) VRANKEN JEAN-PIERRE CARRERA (3A)
17. REYNS DANIEL WANHOOP UNITED (3B) SLIWON KEVIN WANHOOP UNITED (3B)
17. VLAYEN JELLE DE KRING (3E) BOLLAERTS NICO DE KRING (3E)
17. ROGMANS WIM DEN IJZER (3E) LOOCKX PETRO DEN IJZER (3E)
17. KEMPENEERS SASHA BENDE VAN ELLENDE (3D) REKOMS ANN BENDE VAN ELLENDE (3D)
17. RAETS PETER TF STING (2A) PAULISSEN DAVY TF STING (2A)
17. KUYPERS DANNY KNUPBOYS (3A) HAWINKEL RONNY KNUPBOYS (3A)
17. KNUTS WARD THE SIDEKICKS (3B) LUTS SVEN THE SIDEKICKS (3B)
17. MARTENS CHRIS MEMORIES (3D) MOYAERTS ALAIN MEMORIES (3D)
17. BRUYNINX IWAN ALKSTARS FC (2C) BEECKMAN WESLEY ALKSTARS FC (2C)
17. SAENEN MARIO SPWuR TEAM ('t) (3C) LORMANS KOEN SPWUR TEAM ('T) (3C)
17. NICOLOSI GIUSEPPE DeDe BAR KC (2B) GUERREIRO VITOR REAL CHENAY KC (1A)
         
  OPEN DUBBEL REEKS 4      
1. APPELTANS SVEN THE BROTHERS (1A) TERNEUS STEVE ALL STARS (1A)
2. VANDE REYD TIM GOALDIGGERS (1A) KNEZ KOEN GOALDIGGERS (1A)
3. VANERUM BO ALKSTARS FC (2C) DE KEGEL KELLY ALL STARS (1A)
3. EERDEKENS DAVID STAAFSHOOTERS (1A) KNOOPS BART STAAFSHOOTERS (1A)
5. PEETERS JEFFREY THE ROADRUNNERS (3B) BILLEN WOUTER THE ROADRUNNERS (3B)
5. MONTAGNINO LUIGI HOLLYWOOD BROTHERS (2B) TROUPIN CHRISTIAN HOLLYWOOD BROTHERS (2B)
5. KUSTERS GLENN COSWAERT (2B) MACHIELS ANDRE COSWAERT (2B)
5. VANDEPUT BART THE MOOD (3B) VANDEPUT DIRK THE MOOD (3B)
9. MATHEI NICKY AU PHARE (2B) DE HONDT LUDO AU PHARE (2B)
9. DELDIME FLORIAN PDTG ROSTI (2B) PAJA ARBER PDTG ROSTI (2B)
9. VERHAERT NICOLAS FARAO (3E) LAMPROYE DAVID FARAO (3E)
9. VAN DIJCK WOUTER DEN ENGEL DIEST (3E) MEULDERS WESLEY DEN ENGEL DIEST (3E)
9. DAENS BENNY HECHTEL TVC (2A) DOST MARK DE BEKKER (1A)
9. DEGEEST GERT ALL STARS (1A) MEYEN STEFANIE ALL STARS (1A)
9. BOON ANDY DE KRONKEL (3E) VITS RUBEN DE KRONKEL (3E)
9. VAN AELST JELLE DEN IJZER (3E) EYSERMANS CELINA DEN IJZER (3E)
17. STERCKX CHRIS DE WELKOM (3D) CEULEERS KENNETH DE WELKOM (3D)
17. PANIS JOS SPWuR TEAM ('t) (3C) BAERTEN GUIDO SPWUR TEAM ('T) (3C)
17. CONARD MARC MEMORIES (3D) MICHOTTE NICOLAS MEMORIES (3D)
17. VAN DEN BIGGELAAR RAOUL NO-PROBLEM (3C) BEUSEN RONALD NO-PROBLEM (3C)
17. JACQUEMIN FRANCIS REAL CHENAY KC (1A) CLABOTS MICHEL DEDE BAR KC (2B)
17. FETS ANDRE DREE KC (1A) DERMONT FREDERIK DREE KC (1A)
17. RENIER PATRICK TER WAERT (2B) JERMEI JOERI TER WAERT (2B)
17. YEZGI HIKMET FAUCON HOLLYWOOD (3C) MAHLOUL SALIM FAUCON HOLLYWOOD (3C)
17. HUBRECHTS EUGENE THE CREW (2B) BIUNKENS CEDRIC THE CREW (2B)
17. SAHINYAN LORENZO NARCOTICS KC (2B) VANDERSTRAETEN CHRIS NARCOTICS KC (2B)
17. SLENDERS BERT DE KENTKINGS (3A) VANDERSTRAETEN FABIAN DE KENTKINGS (3A)
17. SMETS NICO DE KNOKKERS (2C) RUTTEN TOM DE KNOKKERS (2C)
17. WOUTERS GINO WANHOOP UNITED (3B) GROFFI FRANK WANHOOP UNITED (3B)
         
  OPEN DUBBEL REEKS 5      
1. PIPELEERS JOHAN POEIKES (1A) MEURMANS JIMMY POEIKES (1A)
2. DECEMBRY DIMITRI PDTG BADASS (1A) WITECKI DIDIER PDTG BADASS (1A)
3. DELDIME DIDIER PDTG BADASS (1A) FOURNIER PATRICK ALL STARS (1A)
3. WOUTERS BENNY THE BROTHERS (1A) SIMONS NICK THE BROTHERS (1A)
5. VERLUYTEN TOM CAFEEKE ('t) (2A) BARTHOLOMEVIS RAF THE BROTHERS (1A)
5. INDESTEGE MARNIK THE ROADRUNNERS (3B) JANS BJORN THE PUB (3B)
5. BILLEN NANCY DREE KC (1A) MACHIELS GERT DREE KC (1A)
5. INDESTEGE MARC PADDOCKSSHOOTERS (2A) POLDERS DANNY PADDOCKSSHOOTERS (2A)
9. CUCCIARRE KEVIN GOALDIGGERS (1A) MULLER KEVIN GOALDIGGERS (1A)
9. MATHIJS JORDY BENDE VAN ELLENDE (3D) SMETS MARIO BENDE VAN ELLENDE (3D)
9. GOYENS JITSE STAAFSHOOTERS (1A) NUNES AMANDIO STAAFSHOOTERS (1A)
9. BODSON ROBERT HOLLYWOOD BROTHERS (2B) DUMONT ERIC HOLLYWOOD BROTHERS (2B)
9. MOLENBRUCK NILS SNOOKER SPORTS (2A) DREESEN RAMSES SNOOKER SPORTS (2A)
9. THEYS RONNY WOLMET KVK (2C) DEGREEF WIM WOLMET KVK (2C)
9. DEMIRAJ DRITERO FAUCON HOLLYWOOD (3C) PARASCHOS GEORGES PDTG ROSTI (2B)
9. VANDERSTUKKEN TIM KICK OFF HALEN (2C) KNAPEN PASCAL KICK OFF HALEN (2C)
17. CAMPS BART MAX 15 KARAKTERS (3E) ANDRIES DAVY MAX 15 KARAKTERS (3E)
17. NUTTINE MEHDI DeDe BAR KC (2B) MEACCI GIANNI DEDE BAR KC (2B)
17. CLAES CHRISTOFFE THE CREW (2B) PAVAN JEAN-PAUL THE CREW (2B)
17. COULON ISABELLE NEPTUNUS (3C) HOOGSTEYNS PAUL NEPTUNUS (3C)
17. ANGELUCCI PATRICK REAL CHENAY KC (1A) ZEGGERS ALDO REAL CHENAY KC (1A)
17. GELAUDE KRISTOF EL ROMANTICO'S (3E) SAVONET BART EL ROMANTICO'S (3E)
17. RENIERS REMCO KAVIAKS KC (3D) RENIERS ERIK KAVIAKS KC (3D)
17. GENOT RENE REMIX (2B) OOSTENS EDWARD REMIX (2B)
17. CREMERS LUC DE KNUP (3A) MAES RUDI DE KNUP (3A)
17. CHARLIER GUNTHER BERGSHOTTERS (3D) KNOPS GERD BERGSHOTTERS (3D)
17. AERTS ROBIN DEN IJZER (3E) CAMS MARC DEN IJZER (3E)
17. VLEUGELS PETER THE PUB (3B) WALEWIJNS ROBIN THE PUB (3B)
17. VANSTRAELEN ROBBY THE ROADRUNNERS (3B) BOONS RUDY CAFEEKE ('T) (2A)
 
Ryan Timmers (All Stars) Kampioen Open enkelspel. 21-10-2022

Open enkelspel  21/10/2022   te Wellen.

 

1° Timmers Ryan  (All Stars)

2° Bartholomevis Raf

3° Decembry Dimitri

4° Cucciare Kevin

5° Claes Christoffe

    Claeskens Patrick

    Wustenberghs Davy

OPEN ENKEL Q01    
1. CLAES CHRISTOFFE THE CREW (2B)
2. KAZALTZIS EMANUEL TULPKE (2A)
3. MEURMANS JIMMY POEIKES (1A)
3. LOOCKX ROB FANATICS (1A)
5. VANDENBEMDEN KENNY ()
5. DREESEN MARTIJN SNOOKER SPORTS (2A)
5. INDESTEGE MARNIK ()
5. DEGEEST GERT ALL STARS (1A)
9. CLAEYS WOUTER HET COMPLOT (2A)
9. SIDERIS GEORGES GOALDIGGERS (1A)
9. DECKERS TINE DE KENTKINGS (3A)
9. KNAEPEN PIETER KAVIAKS KC (3D)
9. BEECKMAN WESLEY ALKSTARS FC (2C)
9. PARASCHOS GEORGES PDTG ROSTI (2B)
9. MAHLOUL SALIM FAUCON HOLLYWOOD (3C)
9. DUCHATEAU PASCAL NARCOTICS KC (2B)
17. ZWAENEPOEL STEVEN DE JAIL (3B)
17. FRANCO MARIO PDTG STOEMP (3C)
17. TASDEMIR KADIR THE BROTHERS (1A)
17. NICKELL GREGORY KICKASS (3C)
17. VANDEPUT DIRK THE MOOD (3B)
17. SARO MARIO THE AVENGERS (3B)
17. BUELENS EDDY HOFBOYS (2C)
17. RAMAKERS VINCENT PDTG BADASS (1A)
17. DE HONDT LUDO AU PHARE (2B)
17. VERHAEREN PETER DE KRING (3E)
17. MELLAERTS DAVID MEMORIES (3D)
17. VLEUGELS PETER THE PUB (3B)
17. JONGEN JOHANNES NO-PROBLEM (3C)
     
  OPEN ENKEL Q02  
1. WUSTENBERGHS DAVY DEN ENGEL DIEST (3E)
2. PIPELEERS JOHAN POEIKES (1A)
3. NICOLOSI GIUSEPPE DeDe BAR KC (2B)
3. VANDEPUT BART THE MOOD (3B)
5. VALLERI THOMAS ()
5. IGNOUL TOMMY THE BROTHERS (1A)
5. DILIBERTO LUCIANO KICKASS (3C)
5. SCHUERMANS GIANNI NARCOTICS KC (2B)
9. BOONS RUDY CAFEEKE ('t) (2A)
9. SCHOEMANS HUGO KAFEEKE ('t) (3B)
9. VANUYTSEL KEVIN FANATICS (1A)
9. HEEREN WESLEY THE AVENGERS (3B)
9. COPPEZ MICHAEL PDTG BADASS (1A)
9. MULLER KEVIN GOALDIGGERS (1A)
9. STEUPERAERT MARC SNOOKER SPORTS (2A)
9. BRANS PREBEN MEMORIES (3D)
17. STEEGEN JOHNNY TULPKE (2A)
17. BOONS BENNET JUST DER NEFFE (2A)
17. REYNS DANIEL ()
17. COLEMONT LUDO ()
17. DEMIRAJ DRITERO FAUCON HOLLYWOOD (3C)
17. CRABBE JENS DREAM TEAM (2C)
17. MICHELOTTI LORENZO DE JAIL (3B)
17. ALESSANDRO LUCA PDTG STOEMP (3C)
17. BEUSEN RONALD NO-PROBLEM (3C)
17. COOPMANS ANDY SPWuR ('t) (3C)
17. MERKEN FRANCIS THORO'S BOYS (3C)
17. BRUYNINX IWAN ALKSTARS FC (2C)
17. LENSKENS BART HET COMPLOT (2A)
17. PRINCEN LUC KAVIAKS KC (3D)
     
  OPEN ENKEL Q03  
1. BARTHOLOMEVIS RAF THE BROTHERS (1A)
2. WINDMOLDERS ALAIN ()
3. GRECO VINCENT DeDe BAR KC (2B)
3. MEACCI GIANNI ()
5. MEULDERS WESLEY DEN ENGEL DIEST (3E)
5. ARESU RAYMONDO TULPKE (2A)
5. BARSI DAVY DREAM TEAM (2C)
5. MOYAERTS ALAIN ()
9. THIJS RIK THE LIONS 2 (3A)
9. ANELLI MICHEL LE CODE BAR (3C)
9. HARDY INEZ ()
9. GOOSSENS JIRI DE BOERKES (3E)
9. BOECKMANS MAXIME ALL STARS (1A)
9. BALDEWIJNS STEVE SPWuR ('t) (3C)
9. SAHINYAN LORENZO NARCOTICS KC (2B)
9. VAN WERSHOVEN ERIK GOALDIGGERS (1A)
17. GOVAERTS KEVIN ()
17. YEZGI HIKMET FAUCON HOLLYWOOD (3C)
17. JANSSEN BENNY SONJATEAM (3A)
17. CEYSSENS STEFAN FCDK (3A)
17. GOOSSENS FREDERIK MEMORIES (3D)
17. LEURS PATRICK CARRERA (3A)
17. BADA MORGANE PDTG BADASS (1A)
17. AKHOIAN PERWIN STAAFSHOOTERS (1A)
17. FAMULARO ROBERTO DE JAIL (3B)
17. BLOEMEN NICK JUST DER NEFFE (2A)
17. SCHEPERS KEVIN THE AVENGERS (3B)
17. DIGNEFFE BENOIT THORO'S BOYS (3C)
17. HONINX RENE COSWAERT (2B)
17. VANWESEMAEL JONATHAN FANATICS (1A)
     
  OPEN ENKEL Q04  
1. TIMMERS RYAN ALL STARS (1A)
2. ERYIGIT HALIL THE BROTHERS (1A)
3. LIVET PASCAL REAL CHENAY KC (1A)
3. DELDIME DIDIER PDTG BADASS (1A)
5. VERLUYTEN TOM CAFEEKE ('t) (2A)
5. MASSON ERIC KICKASS (3C)
5. VANDEVELDE SVEN OUDE MARKT (3D)
5. DOST MARK DE BEKKER (1A)
9. JANSSENS ROBBE MOKKEBOYS (2C)
9. VANHERCK JURGEN CHAOS (2C)
9. SCHREUDERS CALVIN POEIKES (1A)
9. HELVEN THEO HECHTEL TVC (2A)
9. DONNI ROBIN MEMORIES (3D)
9. MARTENS JENS SPWuR ('t) (3C)
9. BERTELS THOMAS FANATICS (1A)
9. VANBRABANT GERRY DREAM TEAM (2C)
17. LEMMENS TOM ()
17. NOBEN JOHNNY ()
17. STEYVERS JOZEF ()
17. GOYENS STEFAN ()
17. PRODAN KOEN ()
17. SAENEN MARIO SPWuR TEAM ('t) (3C)
17. MOORS JEAN SONJATEAM (3A)
17. ROOD JEAN DeDe BAR KC (2B)
17. CLAES GUNTHER DE PASSANT (3D)
17. KNUTS WARD THE SIDEKICKS (3B)
17. TANSELLA ANGELO LE CODE BAR (3C)
17. GALLARDO Y LASERRA DIEGO TEAM TER LINDE (3E)
17. MUSARDO CLAUDIO TULPKE (2A)
17. THIJS THOMAS THE LIONS 2 (3A)
17. NUTTINE MEHDI ()
     
  OPEN ENKEL Q05  
1. CUCCIARRE KEVIN GOALDIGGERS (1A)
2. DERMONT OLIVIER DREE KC (1A)
3. CLABOTS MICHEL DeDe BAR KC (2B)
3. HOUTMEYERS ROB KICK OFF HALEN (2C)
5. JORDENS JOHAN CHAOS (2C)
5. SCHOPS STIJN ()
5. PIETTE JEAN-MARC PDTG BADASS (1A)
5. KUTAYDIN JEROEN DE BEKKER (1A)
9. HREBAK CHRISTIAAN SH LUMMEN (2C)
9. KNAEPEN JESSICA PADDOCKSSHOOTERS (2A)
9. MICHELAKIS EVANGELOS ()
9. BRULS ANTHONY PDTG BADASS (1A)
9. BAERTEN GUIDO SPWuR TEAM ('t) (3C)
9. RAETS PETER ()
9. LEMARCHAND WESLEY DREAM TEAM (2C)
9. VANELVEN CHRISTOF CAFEEKE ('t) (2A)
17. HENDRIX JAN SPWuR ('t) (3C)
17. APPELTANS SVEN THE BROTHERS (1A)
17. COEKAERTS FRANK OUDE MARKT (3D)
17. JACOBS MICHAEL TEAM TER LINDE (3E)
17. DE KEGEL KELLY ALL STARS (1A)
17. MATHEUS PATRICK DE PASSANT (3D)
17. HUBRECHTS EUGENE THE CREW (2B)
17. DONNI SEPP DE KNOKKERS (2C)
17. AERTS ROBIN DEN IJZER (3E)
17. VANDERSTRAETEN FABIAN DE KENTKINGS (3A)
17. ROBA TIM MYSTERY (3D)
17. KUYPERS RIK KNUPBOYS (3A)
17. JANSSENS JURGEN MOKKEBOYS (2C)
17. STORMS NIELS FARAO (3E)
17. COBUS CEDRIC REAL CHENAY KC (1A)
     
  OPEN ENKEL Q06  
1. DECEMBRY DIMITRI PDTG BADASS (1A)
2. DEGREEF WIM WOLMET KVK (2C)
3. SCHEPERS GEERT CARRERA (3A)
3. HARINGS JEROEN GOALDIGGERS (1A)
5. HAMBLOK LORENZ ()
5. VERJANS DAVID THE BROTHERS (1A)
5. GELAUDE KRISTOF EL ROMANTICO'S (3E)
5. BIERMANS YVES DE BEKKER (1A)
9. SCHALENBOURGS ASHLEY MYSTERY (3D)
9. DERUTTER BJORN CHAOS (2C)
9. PANIS JOS SPWuR TEAM ('t) (3C)
9. MATHIJS JORDY BENDE VAN ELLENDE (3D)
9. TANRISEVEN TOLGA HET KUIPKE (3B)
9. HAYEN JONAS AMBIANCE TVC (3D)
9. DERMONT FREDERIK DREE KC (1A)
9. FROONINCKX BRENT DE KNOKKERS (2C)
17. SCHEPERS RONNY HECHTEL TVC (2A)
17. REKOMS ANN BENDE VAN ELLENDE (3D)
17. HAVET WARD TEAM TER LINDE (3E)
17. VAN REUSEL KRIS DE KRONKEL (3E)
17. JANS BJORN THE PUB (3B)
17. VRANKEN DANNY WANHOOP UNITED (3B)
17. PEETERS JEFFREY THE ROADRUNNERS (3B)
17. VRANCKEN PATRICK DEN IJZER (3E)
17. BIUNKENS CEDRIC THE CREW (2B)
17. SMEETS RAF KNUPBOYS (3A)
17. SCHOOFS STEFAN SH LUMMEN (2C)
17. THIJS LEE PADDOCKSSHOOTERS (2A)
17. LEYSEN DAVY NEPTUNUS (3C)
17. OOSTENS EDWARD REMIX (2B)
17. MARCOTTI DAVID TF STING (2A)
17. BOYEN CHRIS ()
     
  OPEN ENKEL Q07  
1. CLAESKENS PATRICK DREE KC (1A)
2. VRANKEN KENNETH DREAM TEAM (2C)
3. BODSON ROBERT ()
3. SEGERS NIKO PDTG BADASS (1A)
5. WOUTERS BENNY THE BROTHERS (1A)
5. INDESTEGE MARC PADDOCKSSHOOTERS (2A)
5. LOOCKX DENNIS KICK OFF HALEN (2C)
5. VANSTRAELEN ROBBY ()
9. BEENDERS KRIS ()
9. COSTERMANS BART MAX 15 KARAKTERS (3E)
9. ANDRIES DAVY MAX 15 KARAKTERS (3E)
9. LUTS SVEN THE SIDEKICKS (3B)
9. BIJLOOS WALTER DE BOERKES (3E)
9. HENDRIKX FRANKY DE MANNE (2A)
9. CLAESKENS PETER ALL STARS (1A)
9. SMETS JARNE EL ROMANTICO'S (3E)
17. GENOT RENE REMIX (2B)
17. VITS RUBEN DE KRONKEL (3E)
17. SMETS MARIO BENDE VAN ELLENDE (3D)
17. MORDANT GEERT PADDOCKSSHOOTERS (2A)
17. KARAOBA MEHMET HOLLYWOOD BROTHERS (2B)
17. VAN BERGEN RUDY TF STING (2A)
17. THEYS RONNY WOLMET KVK (2C)
17. GEURTS GUISLAIN NEPTUNUS (3C)
17. PANIS TIM AMBIANCE TVC (3D)
17. SAVONET BART EL ROMANTICO'S (3E)
17. VERLUYTEN JARI FARAO (3E)
17. HAESEN GERT KAFEEKE ('t) (3B)
17. CAROLUS GUIDO COSWAERT (2B)
17. JACOBS STEFAN SPWuR ('t) (3C)
17. MATHEI NICKY ()
 
Kampioenschap regio Oost 09-10-2022

KAMPIOENSCHAP VAN

Regio Oost.

 

TAFELVOETBAL.

Waar/: Sporthal De Bloken

                         Kortestraat 12

3880        WELLEN

Wanneer/Quand   :

21/10/22: Open“Enkelspel”     :50,          : 30,          :20 euro

             Aanvang 21 uur  inschrijving vanaf 20 uur !!!!

28/10/22: Open “Dubbelspel”: 100,       : 60,        : 40 euro

En/et        Aanvang 21 uur  inschrijving vanaf 20 uur !!!!!

 

31/03/23: “Enkelspel”  per ranking   :50,          : 30,          :20 euro

07/04/23: “Dubbelspel” per ranking  1°: 100,       : 60,        : 40 euro

                   Voor iedere afdeling hetzelfde! (Uitgezonderd voor dames)

                                               Pour chaque division, la même! (Sauf les femmes.)

Er wordt gespeeld per ranking !                             En jouent par ranking !

Inschrijvingen vanaf 20 uur.    Aanvang 21 uur stipt !!!

Inscriptions                                Début

 

Er wordt gespeeld op 20 Jupiter Goldstar  tafels geplaatst door de

firma JGC Café games.

1 gratis drank bij inschrijving / une consommation gratuit avec l’inscription

(Tafels staan vrij/tables libre : 5 euro opleg/ péréquation.)

Belangrijk:     Lidkaart verplicht. Inschrijving via baarcode op lidkaart!!!!!!!

===========    Alleen voor spelers ingeschreven in regio Oost!

·   Iedere club is verplicht 2 spelers af te vaardigen. De club die aan deze voorwaarden voldoet krijgt 2 punten meetellend voor de kompetitie, per discipline.(Totaal 8 punten) Wie aan deze voorwaarden niet voldoet krijgt nul  punten en een forfaitboete van 25 euro per discipline.

·   Eerste wedstrijd dient gespeeld te worden om geldig aanwezig te zijn.

Important: Carte de membre obligatoire. Inscription par code bare!
=========== Uniquement pour les joueurs inscrits dans la région de  l'Est!
• Chaque club est tenu de justifier 2 joueurs. Le club qui remplissent ces conditions recevront 2 points pour le championât, par discipline. (Total 8 points) qui ne respecte pas ces conditions, reçoit zéro points et une amende forfaitaire de 25 euros par discipline.
• Premier match doit être joué pour être valable d'être présents.

 
Forfait geven .... donner forfait ! 29-09-2022

Geachte,

 

Ik wijs u nogmaals op de gevolgen van forfait geven. Lees op onze site in de Wetgeving W/L3 . In de beker competitie is dat uitsluiting en geen verdere overgang. Het getuigt ook van weinig respect, zowel naar de spelers van die ploeg als naar de café uitbater. De vraag is of u beter niet had ingeschreven om te kickeren. Daarom zijn we genoodzaakt streng hier op toe te zien en de regel blindelings toe te passen met ook gevolgen naar de volgende thuis wedstrijd van de overtreder.

Ik hoop dat ik deze regel niet 1 maal moet toepassen dit seizoen en dat iedereen hier begrip voor opbrengt.

Ik dank iedereen op voorhand, zelfs diegenen die altijd kritiek geven, zonder goed na te denken.

In alle regio's van België, wordt deze regel reeds jaren toegepast zonder pardon.

 

Mvg Maurice Hauben

 

 

Cher,


Je voudrais attirer une fois de plus votre attention sur les conséquences de donner forfait. Lisez sur notre site dans la législation W/L3 . Dans la compétition de coupe, c’est l’exclusion et pas de transition supplémentaire. Il montre également peu de respect, à la fois pour les joueurs de cette équipe et pour le propriétaire du café. La question est de savoir si vous n’auriez pas dû vous inscrire pour jouer au kicker. C’est pourquoi nous sommes obligés de surveiller strictement cela et d’appliquer la règle aveuglément avec des conséquences sur le prochain match à domicile du délinquant.

J’espère que je n’aurai pas à appliquer cette règle 1 fois cette saison et que tout le monde le comprend. 

Je remercie tout le monde à l’avance, même ceux qui critiquent toujours, sans réfléchir attentivement.

Dans toutes les régions de Belgique, cette règle est appliquée sans pardon depuis des années.


Salutations,

Maurice Hauben

 
Opgelet ! Attention! 19-09-2022

OPGELET!    ATTENTION!

Vanaf de volgende bekerronde geldt de volgende regel: De verliezers in de "Beker" gaan naar de "Medaille van de Beker", uitgezonderd de clubs van 1A, die zijn bij verlies uitgeschakeld. De verliezers van de "Schaal" gaan naar de "Medaille van de Schaal". De verliezers van de "Trofee" gaan naar de "Medaille van de Trofee". De verliezers van de "Bokaal" gaan naar de "Medaille van de Bokaal"

Iedere club (uitgezonderd die forfait gegeven hebben) spelen nog minstens 4 beker matchen alvorens er uitschakelingen zijn.

 

Dus iedere club speelt nog op 23/09 , 30/09, 25/11 en 2/12 voor de beker competitie. Pas daarna vallen de verliezers af. (uitgezonderd de verliezende clubs van 1A)

 

A partir du tour de coupe suivant, la règle suivante s’applique : Les perdants de la « Beker » vont à la « Médaille van de Beker », à l’exception des clubs de 1A, qui sont éliminés en cas de défaite. Les perdants de la « Schaal » vont à la « Médaille van de Schaal ». Les perdants du « Trophée » vont à la « Médaille du Trophée ». Les perdants du « Bokaal » vont à la « Médaille van de Bokaal »

Tous les clubs (à l’exception de ceux qui ont donné forfait) jouent au moins 4 matchs de coupe avant qu’il n’y ait des éliminations.

Ainsi, chaque club joue encore le 23/9, le 30/09, le 25/11 et le 2/12 pour la compétition de coupe. Ce n’est qu’alors que les perdants sont éliminé. (à l’exception des clubs perdants de 1A)

 
Bekerloting Tirage des Coupes 18-09-2022
Afd CLUB GEMEENTE Afd CLUB GEMEENTE    
               

BEKER  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
23/sep 30/sep
1A THE BROTHERS  3830 WELLEN 2A PADDOCKS SHOOTERS  3540 SCHULEN    
1A PDTG BADASS  4300 WAREMME 2B DéDé BAR KC  4430 ANS    
2B PDTG ROSTI  4300 WAREMME 1A DREE KC  3850 NIEUWERKERKEN    
2B REMIX  4430 ANS 1A POEIKES  3570 ALKEN    
2C CHAOS  3391 MEENSEL-KIEZEGEM 1A STAAFS SHOOTERS  3670 GRUITRODE    
1A GOALDIGGERS  3530 HOUTHALEN 2A TULPKE  3600 GENK    
2C ALKSTARS FC  3570 ALKEN 1A REAL CHENAY KC  4680 OUPEYE    
2C DREAM TEAM  3440 ZOUTLEEUW 1A ALL STARS  3391 MEENSEL-KIEZEGEM    
1A  DE BEKKER  6171EP STEIN (Ned) 2A HECHTEL TVC  3940 HECHTEL    
2A CAFEEKE ('t)  2490 BALEN (HULSEN) 1A FANATICS  2230 HERSELT    
               

SCHAAL  VAN DE REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
23/sep 30/sep
2C KICK OFF HALEN  3545 HALEN 2C DE KNOKKERS  3300 HAKENDOVER    
2B AU PHARE  3700 TONGEREN 2B HOLLYWOOD BROTHERS  4820 DISON    
2C MOKKEBOYS  3271 KEIBERG 2A HET COMPLOT  3670 MEEUWEN    
2B TER WAERT  3730 HOESELT   vrij bye      
2B THE CREW  3570 ALKEN 2A TF STING  3600 GENK    
2A JUST DER NEFFE  3910 ST HUIBRECHTS-LILLE 2A DE BONGERD  3960 BREE    
2B NARCOTICS KC  3870 HEERS (Veulen) 2B COSWAERT  3730 HOESELT    
2C SH LUMMEN  3560 LUMMEN 2B HUKSKE 05 ('t)  3590 DIEPENBBEEK    
2A DE MANNE  3640 KINROOI 2A SNOOKER SPORTS  3630 MAASMECHELEN    
2C DE ROXY  3391 MEENSEL-KIEZEGEM 2C KVK WOLMET  3300 TIENEN    
               

TROFEE VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
23/sep 30/sep
3E DE KRONKEL  3040 HULDENBERG 3D KAVIAKS KC  3450 GEETBETS    
3C SPWùR TEAM ('t)  3740 EIGENBILZEN 3B THE SIDEKICKS  3500 HASSELT    
3D MYSTERY  3850 NIEUWERKERKEN 3E DEN ENGEL DIEST  3290 DIEST    
3C THORO'S BOYS  3770 RIEMST (HERDEREN) 3C NO-PROBLEM  3770 zICHEN-Z-B (RIEMST)    
3D LOEKABOYS  3450 GEETBETS 3E MAX 15 KARAKTERS  3380 GLABBEEK    
3B THE AVENGERS  3583 PAAL 3E DE BOERKES  3391 MEENSEL-KIEZEGEM    
3B THE MOOD  3670 MEEUWEN 3A De KENTINGS 3910 PELT (NEERPELT)    
3A RINABOYS  3640 KINROOI 3A KAFEEKE ('t)  3920 LOMMEL    
3A DE KNUP  3640 KESSENICH 3C SPWùR ('t)  3740 EIGENBILZEN    
3D MEMORIES  3890 MONTENAKEN 3C KICKASS  4040 HERSTAL    
3C LE CODE BAR  4031 ANGLEUR 3C NEPTUNUS  3770 RIEMST    
3E DEN IJZER  2230 HERSELT 3E DE KRING  3460 BEKKEVOORT    
               

BOKAAL VAN REGIO OOST HEEN  EN  TERUGRONDE.
ALLEZ ET RETOUR
23/sep 30/sep
               
3D DE WELKOM  3300 HAKENDOVER (TIENEN) 3D BERGSHOTTERS  3350 DRIESLINTER    
3A DE BUIS  3670 OUDSBERGEN 3B THE ROADRUNNERS  3550 HEUSDEN ZOLDER    
3D DE PASSANT  3440 ZOUTLEEUW 3E FARAO  3000 LEUVEN    
3B DE JAIL  3511 STOKROOIE 3B THE PUB  3520 ZONHOVEN    
3D OUDE MARKT  3850 MONTENAKEN 3D BENDE VAN ELLENDE  3440 ZOUTLEEUW    
3E TEAM TER LINDE  3380 GLABBEEK 3B WANHOOP UNITED  3945 HAM    
3A THE LIONS 3950 BOCHOLT 3A KNUPBOYS  3640 KESSENICH    
3A DEN BAZAAR  3950 BOCHOLT 3B FCDK  3990 PEER    
3A CARRERA  3630 MAASMECHELEN 3A SONJATEAM  3680 NEEROETEREN    
3E EL ROMANTICO'S  3300 TIENEN 3B HET KUIPKE  3550 HEUSDEN - ZOLDER    
3C FAUCON HOLLYWOOD  4820 DISON 3C PDTG STOEMP  4300 WAREMME    
 
Mededeling Communication 3 05-09-2022

Geachte,

De lidkaarten zullen vrijdag niet klaar zijn, dus de labels zullen later volgen. We raden aan voor de wedstrijd steeds een lijstje te maken van de spelers van de tegenpartij om te controleren op de speeldag zelf. Iedere speler is verplicht, in geval van twijfel, te bewijzen aan de hand van identiteitskaart of rijbewijs, wie hij werkelijk is. Zonder dit bewijs wordt de speler beschouwd als niet aangesloten, mag bijgevolg niet spelen.

Vul tijdig de uitslag in na iedere match online op onze site,  uiterlijk voor zaterdag 18u. Doe dit liefst onmiddellijk na de match om het niet te vergeten. Niet tijdig invullen verliest u de wedstrijd met 0/18.

Alle logins en paswoorden zijn verzonden. Test die uit of ze werken. Het werkt als u een leeg wedstrijdblad te zien krijgt van uw wedstrijd van 9/09.

 

 

Cher,

Les cartes de membre ne seront pas prêtes vendredi, donc les étiquettes suivront plus tard. Nous vous recommandons de toujours faire une liste des joueurs de l’adversaire avant le match pour vérifier le jour du match lui-même. Chaque joueur est obligé, en cas de doute, de prouver au moyen d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire, qui il est vraiment. Sans cette preuve, le joueur est considéré comme n’étant pas affilié, donc ne peut pas jouer.

Remplissez les résultats à temps après chaque match en ligne sur notre site, au plus tard le samedi 18h. Faites-le de préférence immédiatement après le match afin de ne pas l’oublier. Si vous ne remplissez pas à temps, vous perdrez le match avec 0/18.

Tous les logins et mots de passe ont été envoyés. Testez-les pour voir s’ils fonctionnent. Cela fonctionne si vous voyez une feuille de match vide de votre match du 9/09.

 

Mvg  Maurice Hauben

 
Mededeling Communication 2 03-09-2022

Iedereen die on line de resultaten moet ingeven, heeft op zijn emailadres een login en paswoord ontvangen.

Gelieve deze te testen of het werkt op onze site CBKregio-oost.be.

 Als het werkt ziet u het scherm veranderen en verschijnt de naam van uw club. werkt het niet meldt dit  dan met een email naar Hauben Maurice met vermelding van uw naam en uw club.

Tous ceux qui doivent remplir les résultats en ligne ont reçu un login et un mot de passe à leur adresse e-mail.

S’il vous plaît testez-le si cela fonctionne sur notre site CBKregio-oost.be

 Si cela fonctionne, vous verrez l’écran changer et le nom de votre club apparaîtra. si cela ne fonctionne pas, veuillez envoyer un e-mail à Hauben Maurice en indiquant votre nom et votre club.

 
Mededeling Communication 02-09-2022

De Bekerloting staat on line op onze site. De competitie kalender is ook on line. Gelieve te controleren of de competitiekalender voor uw ploeg in orde is voor gans het seizoen, zeker voor de clubs die met 2 ploegen in hetzelfde lokaal spelen. controleer iedere speeldag a.u.b. De login en paswoorden worden ook vandaag verzonden. Controleer ook of die werken. Na het ingeven moet u een ander scherm krijgen met de naam van uw club. Print ook een 10tal wedstrijdbladen af. De wedstrijdbladen worden als bijlage later verstuurd aan iedereen

Le tirage au sort de la Coupe est en ligne sur notre site. Le calendrier des compétitions est également en ligne. Veuillez vérifier que le calendrier des compétitions de votre équipe est en ordre pour toute la saison, en particulier pour les clubs qui jouent avec 2 équipes dans la même local. s’il vous plaît vérifier chaque jour de match. Les logins et mots de passe seront également envoyés aujourd’hui. Vérifiez également s’ils fonctionnent. Après être entré, vous devriez obtenir un autre écran avec le nom de votre club. Imprimez également environ 10 feuilles de compétition. Les feuilles de match seront envoyées à tout le monde en pièce jointe plus tard.

 
Bekerwedstrijden Matches des coupes 30-08-2022

BEKER  + SCHAAL + TROF. + BOKAAL     LOTTREKKING

Afd

CLUB

GEMEENTE

Afd

CLUB

GEMEENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKER  VAN DE REGIO OOST

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

09/09

16/09

 

 

 

 

 

 

 

 

2C

ALKSTARS FC

 3570 ALKEN

2B

COSWAERT

 3730 HOESELT

 

 

1A

ALL STARS

 3391 MEENSEL-KIEZEGEM

2C

SH LUMMEN

 3560 LUMMEN

 

 

1A

DE BEKKER

 6171EP STEIN (Ned)

2A

SNOOKER SPORTS

 3630 MAASMECHELEN

 

 

2C

DE KNOKKERS

 3300 HAKENDOVER

2A

PADDOCKS SHOOTERS

 3540 SCHULEN

 

 

2C

DE ROXY

 3391 MEENSEL-KIEZEGEM

2B

PDTG ROSTI

 4300 WAREMME

 

 

2B

AU PHARE 

3700  TONGEREN

2B

DéDé BAR KC

 4430 ANS

 

 

2C

DREAM TEAM

 3440 ZOUTLEEUW

2B

HUKSKE 05 ('t)

 3590 DIEPENBBEEK

 

 

1A

FANATICS

 2230 HERSELT

2C

KVK WOLMET

 3300 TIENEN

 

 

2A

HECHTEL TVC

 3940 HECHTEL

2A

DE MANNE

 3640 KINROOI

 

 

2A

HET COMPLOT

 3670 MEEUWEN

1A

DREE KC

 3850 NIEUWERKERKEN

 

 

2A

JUST DER NEFFE

 3910 ST HUIBRECHTS-LILLE

1A

GOALDIGGERS

 3530 HOUTHALEN

 

 

2C

KICK OFF HALEN

 3545 HALEN

1A

THE BROTHERS

 3830 WELLEN

 

 

2C

MOKKEBOYS

 3271 KEIBERG

2A

CAFEEKE ('t)

 2490 BALEN (HULSEN)

 

 

2B

NARCOTICS KC

 3870 HEERS (Veulen)

1A

REAL CHENAY KC

 4680 OUPEYE

 

 

1A

PDTG BADASS

 4300 WAREMME

2B

HOLLYWOOD BROTHERS

 4820 DISON

 

 

2B

REMIX

 4430 ANS

2C

HOFBOYS

 3391 MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

1A

STAAFS SHOOTERS

 3670 GRUITRODE

2A

TF STING

 3600 GENK

 

 

2B

TER WAERT

 3730 HOESELT

1A

POEIKES

 3570 ALKEN

 

 

2B

THE CREW

 3570 ALKEN

2C

CHAOS

 3391 MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

2A

DE BONGERD

 3960 BREE

2A

TULPKE

 3600 GENK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEE VAN

REGIO OOST

HEEN  EN  TERUGRONDE.

 

ALLEZ ET RETOUR

 

09/09

16/09

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

AMBIANCE TVC

 3450 RUMMEN

3E

DEN IJZER

 2230 HERSELT

 

 

3C

THORO'S BOYS

 3770 HERDEREN (RIEMST)

3B

DE JAIL

 3511 STOKROOI

 

 

3A

DE KENTKINGS

 3910 PELT (Neerpelt)

3A

THE LIONS 2

 

 3950 BOCHOLT

 

 

3E

DE KRING

 3460 BEKKEVOORT

3D

BENDE VAN ELLENDE

 3440 ZOUTLEEUW

 

 

3E

DE KRONKEL

 3040 HULDENBERG

3D

DE WELKOM

 3300 HAKENDOVER (TIENEN)

 

 

3A

DEN BAZAAR

 3950 BOCHOLT

3B

KAFEEKE ('t)

 3920 LOMMEL

 

 

3E

DEN ENGEL DIEST

 3290 DIEST

3D

DE PASSANT

 3440 ZOUTLEEUW

 

 

3E

EL ROMANTICO'S

 3300 TIENEN

3D

MEMORIES

 3890 MONTENAKEN

 

 

3C

FAUCON HOLLYWOOD

 4820 DISON

3C

KICKASS

 4040 HERSTAL

 

 

3D

KAVIAKS KC

 3450 GEETBETS

3D

BERGSHOTTERS

 3350 DRIESLINTER

 

 

3A

KNUPBOYS

 3640 KESSENICH

3B

THE MOOD

 3670 MEEUWEN

 

 

3D

LOEKABOYS

 3450 GEETBETS

 

Vrij - Bye

 

 

 

3D

MYSTERY

 3850 NIEUWERKERKEN

3E

FARAO

 3000 LEUVEN

 

 

3C

NEPTUNUS

 3770 RIEMST

3B

HET KUIPKE

 3550 HEUSDEN - ZOLDER

 

 

3D

OUDE MARKT

 3850 MONTENAKEN

3E

MAX 15 KARAKTERS

 3380 GLABBEEK

 

 

3C

PDTG STOEMP

 4300 WAREMME

3C

LE CODE BAR

 4031 ANGLEUR

 

 

3A

RINABOYS

 3640 KINROOI

3A

FCDK

 3990 PEER

 

 

3A

SONJATEAM

 3680 NEEROETEREN

3A

DE KNUP

 3640 KESSENICH

 

 

3C

SPWùR ('t)

 3740 EIGENBILZEN

3A

CARRERA

 3630 MAASMECHELEN

 

 

3E

TEAM TER LINDE

 3380 GLABBEEK

3E

DE BOERKES

 3391 MEENSEL-KIEZEGEM

 

 

3B

THE AVENGERS

 3583 PAAL

3B

WANHOOP UNITED

 3945 HAM

 

 

3B

THE PUB

 3520ZONHOVEN

3C

NO-PROBLEM

 3770 zICHEN-Z-B (RIEMST)

 

 

3B

THE ROADRUNNERS

 3550 HEUSDEN ZOLDER

3C

SPWùR TEAM ('t)

 3740 EIGENBILZEN

 

 

3B

THE SIDEKICKS

 3500 HASSELT

3A

DE BUIS

 3670 OUDSBERGEN

 

 

 

De clubs van 1A kunnen in de eerste 2 beker lottrekkingen niet tegen elkaar vallen. De verliezers van 2de afdeling in de beker gaan naar de Schaal, uitgezonderd de clubs uit 1A. De clubs van 3de afdeling starten in de Trofee en de verliezers gaan naar de Bokaal . De verliezers van de Trofee gaan naar de Bokaal, uitgezonderd de clubs uit 2de afdeling. Vanaf de 3de bekerronde zijn de verliezers uitgeschakeld.

Les clubs de 1A ne peuvent pas s’affronter lors des 2 premiers tirages au sort des coupes. Les perdants de la 2e division vont au Schaal, à l’exception des clubs de 1A. Les perdants de la 3ème division vont au Trophée. Les perdants du Trophée vont au Bokaal, à l’exception des clubs de 2e division. À partir du 3e tour de coupe, les perdants sont éliminés.

 
De reeksen..... les séries 29-08-2022

 

De reeksen hebben een mooie, definitieve,  vorm gekregen.  Zie "clubadressen"

Na rijp overleg en het afwegen van alle pro en contra, is er nog een grondige aanpassing gebeurd. Alle kampioenen ploegen zijn gestegen, alle reeksen zijn evenwaardig in aantal clubs en alle verplaatsingen zijn herleid tot het uiterste minimum. Ik hoop hiermee iedereen tevreden te hebben gesteld om zijn geliefde hobby te beoefenen en een halt toe te hebben roepen aan de achteruitgang.

Bij deze wil ik ook oproepen tot verdraagzaamheid, sportiviteit en ontvang uw bezoekende ploeg als vrienden met dezelfde passie en niet als tegenstrever of vijand. Dit maakt anders onze competitie totaal kapot in deze moeilijke tijd van onverdraagzaamheid en agressie.

Wij spelen toch allemaal om ons te amuseren onder vrienden en mekaar te respecteren. Zowel in winst als in verlies.

 

 

Les séries ont reçu une belle forme, définitive. Voir "clubadressen"

Après une consultation mûre et une pesée du pour et du contre, un ajustement approfondi a été effectué. Toutes les équipes championnes ont augmenté, toutes les séries sont égales en nombre de clubs et tous les mouvements ont été réduits au strict minimum. J’espère que cela a satisfait tout le monde à pratiquer son passe-temps bien-aimé et à avoir arrêté le déclin.

Je voudrais également appeler à la tolérance, à l’esprit sportif et recevoir votre équipe visiteuse comme des amis avec la même passion et non comme un adversaire ou un ennemi. Sinon, cela détruira totalement notre compétition en cette période difficile de sectarisme et d’agression.

Nous jouons tous pour nous amuser entre amis et pour nous respecter les uns les autres. Tant qu'en victoire qu'en perte.

 
Belangrijke mededeling Annonce importante 17-08-2022

Belangrijke mededeling.

Opgelet, wij zullen zeker niet de competitie opstarten op 2 september. De start wordt nu reeds verschoven naar 9 september.  Alles hangt af van de moeilijkheidsgraad voor het vormen van de reeksen.

U kunt dus zeker nog een vriendenmatch organiseren op 26/08 en 2/09.

 

Annonce importante.

 Attention, nous ne commençons certainement pas la compétition le 2 septembre. Le départ est déjà reporté au 9 septembre.  Tout dépend de la difficulté de former les séries.

Vous pouvez donc certainement organiser un match entre amis le 26/08 et le 2/09.

 
Opmerking Remarque 15-08-2022

Opmerking!

Wat u nu ziet on line bij "Clubadressen" zijn geen reeksen. Dit is alleen de inschrijving. De reeksen moeten nog gemaakt worden. Sommige clubs zullen misschien moeten stijgen of dalen om de reeksen te kunnen vormen. De waarde van de 6 beste spelers zal hiervoor bekeken worden. Dus voorlopig niet mailen of bellen over de plaats waar uw club ingeschreven staat. Dit kan nog volledig wijzigen.

Ik zal wel meedelen wanneer de reeksen een definitievere vorm krijgen.

De clubs die nog willen inschrijven moeten contact op nemen om dit kenbaar te maken. (012/2177090of 0475/977224) Het is wel hoog tijd!!!

U kunt wel controleren of de gegevens van uw club die u on line ziet, juist en foutloos zijn.

 

Remarque!

Ce que vous voyez maintenant en ligne sous « Clubadressen » ne sont pas des séries. Il ne s’agit que de l’inscription. Les séries n’ont pas encore été réalisées. Certains clubs devront peut-être monter ou descendre pour former la série. La valeur des 6 meilleurs joueurs sera examinée pour cela. Donc, n’envoyez pas d’e-mail ou d’appel au sujet de l’endroit où votre club est enregistré pour le moment. Cela peut encore changer complètement.

J’annoncerai cependant quand la série prendra une forme plus définitive.

Les clubs qui souhaitent encore s’inscrire doivent nous contacter pour le faire savoir. (012/2177090ou 0475/977224) Il est grand temps!!!

Cependant, vous pouvez vérifier que les détails de votre club que vous voyez en ligne sont corrects et sans erreur.

 

Uitslag Grote Prijs Regio Oost

>

> 1. Ryan Timmers & Niko Allard

> 2. Alain Windmolders & Tommy Igl

> 3. Jeroen Harings & Tim Vande Reyd

> 4. Tom Lemmens & Pino Perwin

> 5. Stijn Zentjens & Bennet Boons

> 5. Jan Mortelmans & Marc Indestege

> 5. Pedro loockx & Wim Rogmans

> 5. Jessica Knaepen & Bo Vanerum

> 9. Amandio Nunes & Jitse Goyens

> 9. Steve Terneus & Gert Degeest

> 9. Kadir Tasdemir & Michael Coppez

> 9. Rob Loockx & Thomas Bertels

> 9. Nick Bloemen & Wim Tijskens

> 9. Christian Troupin & Philippe Charlier 9. Kevin Muller & Guido Vhw

> 9. Andy Coopmans & Steve baldewijns 17. Michael Smulders & Peter

> Coninx 17. David Eerdekens & Bart Knoops 17. Halil Eryigit & Vitor

> Clemente 17. Didier Witecki & Niko Segers 17. Johnny Noben & Rudi

> Colla 17. Jurgen Nuyts & Tom Theunis 17. Stefan Schoofs & Lee Thijs

> 17. David Pietersil & Lorenzo Lorenzo 17. Robert Bodson & Luigi Montagnino 17. Julie Abouhou & Greg Nickell 17.

> Inez Hardy & Mo Catalea

 
Aandacht! Attention! 13-08-2022

Geachte kandidaten tafelvoetbal,   

Het is nu het allerlaatste moment om uw club in te schrijven. Neem contact met Hauben Maurice via telefoon 012/217709 of 0475/977224 om uw kandidatuur te melden. Langer wachten kan zeker te laat zijn. De reeksen worden weldra gemaakt en kunnen niet meer volledig gewijzigd worden. er kan hoogstens nog een kleine wijziging aangebracht aangebracht worden. 

Chers candidats du kicker,

C’est le moment le tout dernier moment d’inscrire votre club. Veuillez contacter Hauben Maurice par téléphone au 012/217709 ou au 0475/977224 pour signaler votre demande. Attendre plus longtemps peut certainement être trop tard. La série sera bientôt créée et ne peut plus être complètement changée. tout au plus, un petit changement peut être apporté.

 
OPgelet attention ! 10-08-2022

Het paswoord en de login werken pas als de kalender klaar is.

 

Le mot de passe et la connexion ne fonctionnent que lorsque le calendrier est prêt.

 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen