login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
 Nieuws
Tafelvoetbal update 16-01-2021

Geachte verantwoordelijke,

Alle ingeschreven clubs worden overgeheveld naar seizoen 21/22. Men moet dus niet opnieuw langs komen om in te schrijven. Dit bespaart extra werk en zo kunnen we volgend seizoen sneller aan de kalender en de reeksen beginnen.

Indien wij in maart zouden herbeginnen kunnen wij nog 16 speeldagen afwerken in een competitie die wij een "Oefencompetitie" zullen noemen. Dit wordt beschouwd als een "extraatje" en daar zullen nog andere afspraken voor gemaakt worden voor wat betreft het verloop. 

Wat betreft de competitie voor het seizoen 21/22 en waarvoor u nu reeds ingeschreven bent, gelden nu ook de volgende afspraken:

1. De samenstelling van uw club kan in juni tot en met 15 augustus nog aangepast worden.

2. Spelers kunnen dus nog van club veranderen of toegevoegd worden.

3. De club kan ook nog zijn adres wijzigen.

 

Wat betreft de "Oefenkompetitie" indien die er komt, zal geen eind rangschikking gemaakt worden gezien die competitie misschien niet volledig kan gespeeld worden in de tijd. Ook zullen er aangepaste regels voor gelden die later mede gedeeld zullen worden.

 

 

Cher responsable,

Tous les clubs enregistrés seront transférés à la saison 21/22. Vous n'êtes pas obligé de revenir pour vous inscrire. Cela économise du travail supplémentaire et nous pouvons démarrer le calendrier et la série plus rapidement la saison prochaine.

Si nous recommençons en mars, nous pouvons encore jouer 16 jours de match de plus dans une compétition que nous appellerons une "Compétition d'entraînement". Ceci est considéré comme un "extra" et d'autres accords seront conclus concernant le cours.

En ce qui concerne la compétition de la saison 21/22 et pour laquelle vous êtes déjà inscrit, les accords suivants s'appliquent désormais également:

1. La composition de votre club peut encore être ajustée de juin au 15 août.

2. Les joueurs peuvent donc toujours changer de club ou être ajoutés.

3. Le club peut également changer d'adresse.

 

 

En ce qui concerne la "Compétition d'Entraînement" si elle vient, aucun classement final ne sera fait car cette compétition pourrait ne pas être entièrement jouée à temps. Il y aura également des règles ajustées qui seront partagées plus tard.

 
Update tafelvoetbal / kicker 30-11-2020

Update tafelvoetbal CBK regio – oost.  Limburg.

 

Hoe gaat het nu verder? Dit zijn de mogelijkheden en andere regio’s overwegen hetzelfde te doen.

1.      Indien wij zouden mogen spelen ten laatste op 22/01 of 29/01/2021 dan spelen we nog een volledige competitie af. Er zal dan uitsluitend competitie gespeeld worden en geen “Beker competitie of Limburgse kampioenschappen”

Wij hebben dan nog net genoeg vrijdagen om dit tot een goed einde te brengen.

In dit geval moeten de inschrijvingen voor volgend seizoen 21/22 opnieuw gebeuren.

2.      Indien wij later mogen beginnen, dan spelen wij nog een halve competitie (zonder terugronde) als extraatje. De inschrijvingen blijven in dit geval ook geldig voor volgend seizoen en worden op vraag terugbetaald indien de club niet wenst verder te gaan in 21/22.

3.      Wij kunnen helemaal niet meer spelen, dan schuiven alle inschrijvingen door naar volgend seizoen 21/22 en kunnen we tijdig beginnen en wordt de kalender reeds meegedeeld eind juni voor seizoen 2021/2022.

Diegene die wenst dat zijn inschrijfgeld wordt terugbetaald omdat de ploeg volgend seizoen 21/22 niet meer zou spelen, krijgt dit uiteraard terugbetaald.

Ook de samenstelling van de club of andere aanpassingen blijven dan nog altijd mogelijk, zowel voor spelers als voor adreswijziging.

 

 

Mise à jour du kicker de la région CBK Est. Limbourg.

 

Comment ça va continuer? Telles sont les options et d'autres régions envisagent de faire de même.

1. Si nous sommes autorisés à jouer au plus tard le 22/01 ou 29/01/2021, nous jouerons une compétition complète. Seule la compétition sera alors disputée et pas de "Coupe ou championnat de Limbourg"

Nous avons alors juste assez de vendredis pour que cela aboutisse.

Dans ce cas, les inscriptions pour la prochaine saison 21/22 doivent être refaites.

2. Si nous sommes autorisés à commencer plus tard, nous jouerons la moitié d'une compétition (sans retour) en prime. Dans ce cas, les inscriptions restent valables pour la saison suivante et seront remboursées sur demande si le club ne souhaite pas continuer en 21/22.

3. Nous ne pouvons plus jouer du tout, alors toutes les inscriptions seront déplacées vers la prochaine saison 21/22 et nous pourrons commencer à l'heure et le calendrier sera déjà annoncé fin juin pour la saison 2021/2022.

Ceux qui souhaitent se faire rembourser leurs frais d'inscription parce que l'équipe ne jouerait pas la saison prochaine 21/22 recevront bien sûr ce remboursement.

La composition du club ou d'autres ajustements seront alors encore possibles, tant pour les joueurs que pour un changement d'adresse.

 
Oproep! Appel! 07-10-2020

Ik vraag met aandrang dat iedereen zich aan de corona voorschriften houdt, want uiteindelijk zijn wij anders zelf de slachtoffers van ons gedrag.

Dus speel a.u.b. geen tornooien meer of organiseer er geen meer. Wees verstandig.

J'exhorte tout le monde à adhérer à la réglementation corona, car en fin de compte, nous sommes autrement les victimes de notre comportement.

Veuillez donc ne plus jouer ni organiser de tournois. Soyez raisonnable.

 
Aanvraag om te starten. autorisation de démarrer 06-10-2020

Geachte leden,

 

De beslissing om een competitie op te starten voor dit seizoen, zal uiterlijk genomen worden eind november. Dan is er nog juist tijd genoeg om een volledig competitie af te spelen tot eind mei. In dat geval spelen we geen bekercompetitie.

Wij hopen echter dat wij eerder van de regering de toelating krijgen om te starten op een corona veilige manier. Momenteel is de toestand echter niet ideaal om een versoepeling voor de tafelvoetbal in het café te bekomen. Men denkt momenteel alleen aan verstrengen.

Ik heb onze nieuwe regering De Croo gevraagd om de toestemming federaal te geven, voor gans België.

 

Chers membres,

 

La décision de lancer une compétition pour cette saison sera prise au plus tard fin novembre. Ensuite, il reste juste assez de temps pour disputer une compétition complète jusqu'à la fin mai. Dans ce cas, nous ne jouerons pas de compétition de coupe.

Cependant, nous espérons que nous recevrons plus tôt la permission du gouvernement pour démarrer de manière corona-safe. Pour le moment, cependant, la situation n'est pas idéale pour se détendre pour le baby-foot au café. Actuellement, les gens ne pensent qu'à resserrer les choses.

J'ai demandé à notre nouveau gouvernement De Croo d'accorder une autorisation fédérale pour toute la Belgique.

 
Triest overlijden! 20-09-2020

Dit bericht ontving ik vandaag en met droefheid in het hart deel ik u dit mede:

 

Hoi maurice,

We wilden even melden dat Vito Equatore overleden is op 19 september 2020, aan een slepende ziekte op 65 jarige leeftijd. Hij was een vaste waarde bij TF Sting... Een echte vriend is van ons heengegaan. 

Een grote speler met een gouden hart!

Het raakt mij dubbel gezien het ook nu nog een oude wonde openrijt. Hij werd "Belgisch Kampioen" in 1994 samen met mijn betreurde en geliefde zoon Wilfried.

 

Een kopie uit de tabel van de Belgische kampioenen van 1950 tot nu.

Afdeling 4 dubbel 1994

1.Hauben Wilfried./Equatore Vito
2.Jansen/Van Nylen
3.Hietbrink/Eechout

Ik hoop dat ze elkaar hierboven terug ontmoeten!

 
Voorlopige mogelijke indeling 08-09-2020

Een voorlopige indeling staat on line. Dit is nog niet definitief maar geeft een mogelijk idee van de reeksen.

Bij 1A  komt er nog (met 85% zekerheid) een club bij!

 Kijk onder de knop "CLUBADRESSEN"

Un classement préliminaire est en ligne. Ce n'est pas encore définitif mais donne une idée possible de la série.

Click sur le bouton "CLUBADRESSEN"

 
Belangrijk ! Important ! 03-09-2020

Het probleem is dat wij geen 1,5m afstand kunnen houden. Darts en snooker kunnen dat wel. Daarom moeten wij wachten tot de volgende veiligheidsraad, waar ze hopelijk de tafelvoetbal bespreken.

Het is absurd te starten zonder toelating van de overheid. Op eigen initiatief zou alleen maar kunnen leiden tot boeten, zowel voor speler als voor uitbater.

Zolang er geen groen licht komt van de overheid, is tafelvoetbal spelen niet toegelaten en dus strafbaar voor de speler en de cafe uitbater.

Wij verwachten voor gans België een antwoord. De start van onze competitie zal tot nader order verschoven worden.

 Le problème est que nous ne pouvons pas garder une distance de 1,5 m. Les fléchettes et le billard peuvent. C'est pourquoi nous devons attendre le prochain conseil de sécurité, où, espérons-le, ils discuteront du baby-foot.

Il est absurde de commencer sans la permission du gouvernement. De sa propre initiative, cela ne pouvait conduire qu'à des amendes, tant pour le joueur que pour l'opérateur.

Tant qu'il n'y a pas de feu vert du gouvernement, jouer au baby-foot n'est pas autorisé et donc sanctionné par le joueur et le propriétaire du café.

Nous attendons une réponse à notre lettre pour toute la Belgique. Le début de notre compétition sera reporté jusqu'à nouvel ordre.

 
Reeksen zijn nog niet gemaakt!!!!! 02-08-2020

Wat u ziet op de site zijn alleen de inschrijvingen, reeksen zijn nog niet gemaakt!!!

Ce que vous voyez ne sont que des inscriptions. aucune série n'a encore été réalisée!

 
Inschrijven a u b Inscrire s v p 11-07-2020

Instructies om in te schrijven voor 15/07/2020:

1.       U komt persoonlijk naar mijn adres en draagt een mondmaster.

2.       U brengt alles (inschrijfblad en gegevens van uw spelers) mee en rekent af.

3.       U telefoneert 1 uur op voorhand naar 012/217709 of 0475/977224 om te zien of ik thuis ben, zo loopt het nooit verkeerd. (geen afspraken dagen op voorhand)

4.       Voor clubs die vorig seizoen ingeschreven waren en zich dit seizoen inschrijven in hetzelfde lokaal is er tegemoetkoming en zal het 65 euro zijn + 5 euro per speler.

5.       Voor alle andere en nieuwe clubs blijft de inschrijving hetzelfde als vorig seizoen 80 euro + 5 euro per speler.

6.       Het inschrijfblad moet volledig ingevuld zijn met alle gevraagde info. Info achterna sturen kan niet.

7.       Een inschrijving is pas geldig als alles binnen is, binnen de gevraagde termijn. U kunt dit controleren als uw clubnaam verschijnt online bij de knop “clubadressen”. Staat die er niet betekent dit dat niets of nog niet alles binnen is (en uw club dus nog niet ingeschreven is), en neemt u best contact op met mij.

8.       Alles opsturen kan naar volgend adres : HAUBEN MAURICE

Genendries 23 bus 1

3770 MILLEN ( Riemst)

 

Instructions pour vous inscrire avant 15/07/2020:

 

1.Vous venez personnellement à mon adresse et portez un maître bouche.

2. Vous apportez tout (fiche d'inscription et coordonnées de vos joueurs)    et payez.

3.Vous appelez 012/217709 ou 0475/977224 1 heure à l'avance pour voir si je suis à la maison, donc ça ne va jamais mal. (pas de rendez-vous jours à l'avance)

4. Pour les clubs qui se sont inscrits la saison dernière et s'inscrivent cette saison dans la même salle, il y a une compensation et ce sera 65 euros + 5 euros par joueur.

5. Pour tous les autres clubs et les nouveaux clubs, l'inscription reste la même comme la saison dernière,  à 80 euros + 5 euros par joueur.

6. La fiche d'inscription doit être complétée avec toutes les informations demandées.

7. Une inscription n'est valable qu'une fois que tout a été reçu, dans le délai demandé. Vous pouvez vérifier cela si le nom de votre club apparaît en ligne sur le bouton «clubadressen». Si ce n'est pas le cas, cela signifie que rien ou tout n'a pas encore été reçu (et votre club n'est pas encore inscrit), merci de me contacter.

8. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante: HAUBEN MAURICE

Genendries 23 box 1

3770 MILLEN (Riemst)

 
 >>> 00-00-0000

 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen